Rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy

– Okresy wypowiedzeń

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od rodzaju umowy, jaką zawarto z pracownikiem, oraz czasu trwania umowy. Poniższa tabela przedstawia w jakim terminie składa się wypowiedzenie oraz jaka jest długość okresu wypowiedzenia.

Rodzaj umowy

Czas trwania umowy, staż pracy lub przesłanki wyznaczające okres wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia

Termin składania
wypowiedzeń(dzień, od którego
biegnie termin
wypowiedzenia
w którym ustaje
stosunek pracy)

Umowa o pracę
na okres próbny

Długość okresu próbnego:

do 2 tygodni

3 dni robocze

dowolny dzień
roboczy, dzień,w którym mija3 dzień roboczy

od 2 tygodni 
do 3 miesięcy

1 tydzień

sobota

3 miesiące

2 tygodnie

sobota

Umowa na czas określony do 22.02.2016 r.

Zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy z klauzulą 
o możliwości wypowiedzenia

2 tygodnie

sobota

Można wypowiedzieć z przyczyn dotyczących pracodawcy

2 tygodnie

sobota

Umowa na czas określony od 22.02.2016 r.

Staż pracy u danego pracodawcy:

do 6 miesięcy

2 tygodnie

Sobota

od 6 miesięcy do 3 lat

1 miesiąc

ostatni dzień

miesiąca

co najmniej 3 lata

3 miesiące

ostatni dzień

miesiąca

Umowa na czas nieokreślony (wypowiedzenie
musi byćmerytorycznie uzasadnione)

Staż pracy u danego pracodawcy:

do 6 miesięcy

2 tygodnie

Sobota

od 6 miesięcy do 3 lat

1 miesiąc

ostatni dzień

miesiąca

co najmniej 3 lata

3 miesiące

ostatni dzień

miesiąca

Podstawa prawna: art. 32-36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).