Żeby korzystać z cen energii z 2018 r. w firmie, należy do 27 lipca 2019 r. złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Żeby korzystać z cen energii z 2018 r. w firmie, należy do 27 lipca 2019 r. złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

W ostatnich dniach trudno pominąć informację o konieczności złożenia szczególnie przez mikro- oraz małych przedsiębiorców swoim dostawcom energii elektrycznej oświadczenia, dzięki któremu będą mogli nadal skorzystać z cen energii z roku 2018. Należy wnioskować, że jeśli oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej nie zostanie złożone, cena energii do końca 2019 r. będzie wyższa. Sprawdź z czego wynika konieczność złożenia takiego oświadczenia, jakich podmiotów temat dotyczy, co trzeba wypełnić i złożyć najpóźniej do 27 lipca 2019 r., aby mniej płacić za firmowy prąd do końca 2019 r.

Z czego wynika konieczność złożenia takiego oświadczenia

Oświadczenie wynika z Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 r. poz. 1210), która weszła w życie 29 czerwca 2019 r.

Z ustawy wynika, że dla określonych grup podmiotów – odbiorców końcowych mogą być stosowane stawki za energię elektryczną obowiązujące w roku 2018. Warunkiem skorzystania z niższych stawek jest jednak złożenie stosownego oświadczenia dostawcom energii potwierdzającego status odbiorcy.

Jakich podmiotów to dotyczy, kto powinien złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej?

Wg nowelizacji ustawy obowiązującej od 29 czerwca 2019 r. z niższych cen energii pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego ich uprawnienia do końca 2019 r. mogą skorzystać:

  1. mikroprzedsiębiorcy albo mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  2. szpitale w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  3. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  4. inne niż określone powyżej państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy

Definicje obu tych grup przedsiębiorców, tj. mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców znajdziemy w Prawie przedsiębiorców.

I tak mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Z kolei mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
  • i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

W związku z powyższym, zapewne istotna część przedsiębiorców, która ma zawarte umowy z dostawcami energii spełnia te warunki.
Co trzeba wypełnić?

Żeby skorzystać z cen energii z roku 2019 trzeba wypełnić załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Załącznik zawiera WZÓR OŚWIADCZENIA ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ oraz WZÓR OŚWIADCZENIA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.

źródło: https://prawo-dla-ksiegowych.p