Zawartość przesyłki sądowej trzeba sprawdzić

Zawartość przesyłki sądowej trzeba sprawdzić

Pełnomocnik spółki, który twierdzi, że nie doręczono mu wszystkich pism wymienionych na formularzu odbioru listu z sądu i których przyjęcie pokwitował, powinien to udowodnić. TEZA Podpisanie odbioru przesyłki oznacza nie tylko potwierdzenie, że została ona doręczona osobie upoważnionej do odbioru w dacie na formularzu wskazanej, ale także że zawartość przesyłki odpowiada tej, która została wskazana w formularzu potwierdzenia odbioru.

STAN FAKTYCZNY Spółka wniosła skargę do sądu na decyzję inspektora nadzoru budowlanego odnośnie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Wojewódzki sądadministracyjny wezwał pełnomocnika spółki do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci nadesłania siedmiu odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi. Nie zostało to uzupełnione, więc WSA odrzucił skargę. Spółka wniosła zażalenie. Podnosiła, że nie doręczono jej wezwania do nadesłania odpisów.

Źródło: Artykuł