Za ujawnienie sekretów firmy można nie tylko stracić pracę, lecz także trafić do prokuratora

Za ujawnienie sekretów firmy można nie tylko stracić pracę, lecz także trafić do prokuratora

Pracownik oprócz tego, iż musi dochować w tajemnicy sekrety firmy, które mogły by wpłynąć na renomę firmy czy też na zmianę jej dochodu, zobowiązani są do „milczenia” nie tylko podczas wykonywania służby, ale również do 3 lat po zakończeniu pracy w danym przedsiębiorstwie.

 

Za niedotrzymanie tajemnicy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę. Pracownik będzie ponosił karę w postaci:

-zaniechania takich działań,

-poniesienia konsekwencji za skutki tych działań,

-złożenie oświadczenia o odpowiedniej formie i treści,

-naprawienia szkody,

-wydania zysków osiągniętych z tego działania,

-obciążenie pewną sumą pieniężną na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego

Pracownik może również być obciążony odpowiedzialnością karną, gdzie może być pozbawiony wolności na 2 lata, może mieć ograniczoną wolność lub być obciążony grzywną. To jednak zależy od Pracodawcy, czy będzie wymagał odpowiedzialność karnej za dokonany czyn.