Za brak remanentu grożą sankcje karne.

Za brak remanentu grożą sankcje karne.

Gdy podatnik nie sporządzi na koniec roku spisu z natury, będzie miał kłopot z ustaleniem wysokości dochodu. Bez tej informacji nie będzie mógł wpłacić należnego podatku

Remanent sporządzany na koniec roku podatkowego stanowi namiastkę zasady memoriału w rozliczeniach przedsiębiorców podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

– Zmiany w wartości posiadanych na początek i koniec roku towarów powiększają lub pomniejszają dochód do opodatkowania – tłumaczy Marta Ignasiak, ekspert w Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

W przypadku niesporządzenia remanentu nie da się prawidłowo ustalić dochodu do opodatkowania za dany rok.

– Stąd podstawową konsekwencją dla podatnika mogą być sankcje wynikające z niewpłacenia podatku w kwocie wynikającej z przepisów – ostrzega Marta Ignasiak.

Chodzi w szczególności o konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowych. Dodatkowo organy podatkowe mają możliwość nałożenia na osobę odpowiedzialną za spis sankcji karnych skarbowych np. z tytułu uchylania się od opodatkowania bądź podania w deklaracjach podatkowych nieprawdziwych danych.

– Dodatkowo, księga przychodów i rozchodów, która nie zawiera wartości remanentu, może zostać uznana za wadliwą, czyli niezgodną z przepisem prawa lub wręcz nierzetelną, czyli prowadzoną niezgodnie ze stanem rzeczywistym – dodaje nasza rozmówczyni.

Z tego tytułu kodeks karny skarbowy przewiduje sankcje dla osób odpowiedzialnych, tj. karę grzywny w stawkach dziennych (w przypadku prowadzenia ksiąg nierzetelnych – do 240 stawek dziennych) lub za wykroczenia skarbowe (w przypadku prowadzenia ksiąg wadliwych – do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Ponadto ustawy podatkowe pozbawiają takie księgi waloru dowodowego, w związku z czym w razie ewentualnej kontroli rozliczeń podatkowych organy podatkowe będą mogły oszacować wysokość dochodów podatnika osiągniętych w danym roku podatkowym.

Ważne

Podatnik musi wycenić spis z natury najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia. Brak wyceny to wykroczenie skarbowe.

 

Źródło: Pani Ewa Matyszewska