ubezpieczenia

ubezpieczenia

– Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę, umów zlecenia i innych umów od stycznia 2014 r., przedstawia poniższa tabela:

Ubezpieczenie Łącznie Stopa składki w części finansowanej przez ubezpieczonego Stopa składki w części finansowanej przez płatnika
Emerytalne 19,52% 9,76% 9,76%
Rentowe 8% 1,5% 6,5%
Chorobowe 2,45% 2,45%
Wypadkowe od 0,40% do 3,60 % od 1.04.2015 – 31.03.2020 r. od 0,40% do 3,60 % od 1.04.2015 – 31.03.2020 r.

Uwaga*): Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,40% do 3,60% – w okresie do 31.03.2020 r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i podstawę ich wymiaru znajdziesz w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U.z 2017 r., poz. 1778 z późn.zm.).

– wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale. Wysokość składki wynosi 9% z czego kwota do odliczenia od podatku wynosi 7,5%

– Umowa zlecenia i o dzieło – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poniższa tabela zawiera informacje potrzebne do poprawnego rozliczenia umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło. Pozwala ona ustalić, z którego tytułu składka musi być opłacana obowiązkowo, a z którego nie ma takiego obowiązku, należy kierować się zasadami zawartymi w art. 6, art. 8 ust. 2a oraz art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.).

Podmiot ubezpieczenia Tytuł ubezpieczenia Rodzaj ubezpieczenia
emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe zdrowotne
Pracownik Umowa zlecenia*zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz – wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego O O D O O
Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz – wynagrodzenie z umowy o pracę jest wyższe od minimalnego D D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych
O
Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz O O O O O
Osoba niemająca innego tytułu ubezpieczenia Umowa zlecenie O O D O O
Osoba mająca zawartą wcześniej umowę zlecenia na kwotę minimum 1850zł brutto Kolejna (zawarta równolegle) umowa zlecenia D D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych O
Prowadzący pozarolniczą działalność Umowa zlecenia (gdy przychód z tytułu umowy zlecenia jest niższy od najniższej obowiązującej tę osobę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tytułu prowadzenia działalności, wówczas obowiązkowe jest ubezpieczenie z tytułu tej działalności, z zastrzeżeniem przy preferencyjnym ZUS, że osoba prowadząca działalność gospodarczą zadeklaruje z działalności minimum 1850zł). D D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych O
Uczeń i student do 26 lat Umowa zlecenia N N N N N
Żołnierz zawodowy oraz funkcjonariusz tzw. służb mundurowych (np. Policji), za wyjątkiem funkcjonariuszy Służby Celnej Umowa zlecenia D D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-rentowych O
Żołnierz niezawodowy, pełniący służbę czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką Umowa zlecenia O O D O O
Żołnierz niezawodowy, pełniący służbę czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką Umowa o dzieło N N N N N
Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem minimum 1850zł brutto Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz D D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-rentowych O
Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz O O O O O
Osoby, które nie są zatrudnione na umowę o pracę u zamawiającego dzieło Umowa o dzieło N N N N N
Pracownik Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz O O O O O
Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz N N N N N
Osoba nie- mająca zawartej innej umowy cywilno-prawnej i niebędąca pracownikiem Umowa o dzieło N N N N N
Prowadzący pozarolniczą działalność Umowa o dzieło N N N N N
Uczeń i student do 26 lat Umowa o dzieło N N N N N
Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz O O O O O
Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz N N N N N
Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu (np. stosunku pracy) Umowa zlecenia D D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych O
Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego Umowa o dzieło N N N N N
Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym z innego tytułu (np. stosunku pracy) Umowa zlecenia O O O O O

Użyte w tabeli symbole oznaczają: O – ubezpieczenie obowiązkowe; D – ubezpieczenie dobrowolne; N – ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniu.

*Osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa zlecenia umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach analogicznych do tych, które dotyczą osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.

– Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej na dany rok.

Stawki obowiązujące za okres: styczeń 2019 r.

Rodzaj składki Kwoty
Składka na ubezpieczenie emerytalne 558,08 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 228,72 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł
Składka na ubezpieczenie wypadkowe do 31.03.2017r. *(od 0,40% do 3,60%)
Składka na Fundusz Pracy 70,05 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 2859,00 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3803,56 zł

Uwaga*: Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Do 31.03.2019 r. wynosić będzie ona od 0,40% do 3,60%.

2. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za okres:

styczeń 2019 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:

– na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 131,76 zł (tj. 19,52%),

– na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 54,00 zł (tj. 8%),

– na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 16,54 zł (tj. 2,45%),

– na ubezpieczenie wypadkowe od: (od 0,40% do 3,60%) – do 31.03.2019 r.,

Składki na ubezpieczenia społeczne dla wyżej wymienionej grupy osób (czyli dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na ZUS), są liczone w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2.250 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi, więc 675 zł (30% x 2.250 zł).

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Podstawa prawna: – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1778),
– rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz. U. nr 2017, poz. 1747),
– obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. nr 99, poz. 1174).