czas pracy

czas pracy

Wymiar czasu pracy:

– dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych 
Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Miesiąc

Godziny pracy

Dni pracy (8 godzin)

Obliczenia

styczeń

168

21

4tyg. x 40h + 8h x 3 dni – 8h x 2 święto

luty

160

20

4tyg. x 40h

marzec

176

22

4tyg. x 40h + 8h x 2 dni

kwiecień

168

21

4tyg. x 40h + 8h x 2 dni – 8h x 1 święto

maj

160

20

4tyg. x 40h + 8h x 1 dzień – 8h x 1 święto

czerwiec

168

21

4tyg. x 40h + 8h x 2 dni – 8h x 1 święto

lipiec

184

23

4tyg. x 40h + 8h x 3 dni

sierpień

160

20

4tyg. x 40h + 8h x 1 dzień – 8h x 1 święto

wrzesień

176

22

4tyg. x 40h + 8 godz. x 2 dni

październik

176

22

4tyg. x 40h + 8h x 2 dni

listopad

160

20

4tyg. x 40h + 8h x 1 dzień – 8h x 1 święto

grudzień

168

21

4tyg. x 40h + 8h x 3 dni – 8h x 2 święta

Podstawa prawna: art. 129 § 1 i art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

– dla 3-miesięcznych okresów rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla 3- miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

okres rozliczeniowy Liczba godzin pracy Liczba dni pracy (po 8 godzin)
Styczeń – marzec 504 63
Kwiecień – czerwiec 496 62
Lipiec – wrzesień 520 65
Październik – grudzień 504 63

Podstawa prawna: art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

– dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

okres rozliczeniowy Liczba godzin pracy Liczba dni pracy (po 8 godzin)
Styczeń – kwiecień 672 84
Maj – sierpień 672 84
Wrzesień – grudzień 680 85

Podstawa prawna: art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

– Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop w 2020 r.

Za niewykorzystany w całości lub części urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oblicza się go przy użyciu współczynnika, który wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku kalendarzowym. Jest to zatem wartość obliczana w każdym roku odrębnie.

Sposób ustalania współczynnika określa przepis § 19 rozporządzenia urlopowego. Zgodnie z dyspozycją zawartą w tym przepisie, od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmuje się łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Wykaz świąt ustawowo wolnych od pracy zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Ważne: W 2019 r. współczynnik do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika pełnoetatowego wyniesie 21,08 i wynika z wyliczenia: [366 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne)] = 253 dni; 253 dni : 12 = 21,08.

Przy niepełnym wymiarze wyniesie przykładowo:

15,81 dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu,

10,54 dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu,

5,27 dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu,

7,03 dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu.