wynagrodzenia

wynagrodzenia

-Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie oznacza minimalną kwotę brutto, jaką należy zapłacić pracownikowi (osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy). Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2020 r. – 2.600 zł (podstawa prawna Dz. U. z 2019 r. poz. 1778).

-Dodatki za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). Pracodawca może w przepisach wewnątrzzakładowych ustanowić wyższy dodatek za pracę w nocy.

Metoda obliczania stawki dodatku została określona w § 4b rozporządzenia o wynagrodzeniu. Przy jej ustalaniu minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Oznacza to, że stawkę tę należy ustalać odrębnie dla każdego miesiąca, chyba że liczba godzin do przepracowania jest taka sama. Według Głównego Inspektoratu Pracy (stanowisko z dnia 23 stycznia 2008 r.) przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy rozumieć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 K.p.

Kwota dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2020 r. wyniesie:

m-c Czas pracy    Wysokość dodatku za 1 godz. Wyliczenie
I 168 godz. 3,10 zł (2.600 zł : 168 godz.) = 15,48 zł; 15,48 × 20%=3,10
II 160 godz. 3,25 zł (2.600 zł : 160 godz.) = 16,25 zł; 16,25 × 20%=3,25
III 176 godz. 2,95 zł (2.600 zł : 176 godz.) = 14,77 zł; 14,77 × 20%=2,95
IV 168 godz. 3,10 zł (2.600 zł : 168 godz.) = 15,48 zł; 15,48 × 20%=3,10
V 160 godz. 3,25 zł (2.600 zł : 160 godz.) = 16,25 zł; 16,25 × 20%=3,25
VI 168 godz. 3,10 zł (2.600 zł : 168 godz.) = 15,48 zł; 15,48 × 20%=3,10
VII 184 godz. 2,83 zł (2.600 zł : 184 godz.) = 14,13 zł; 14,13 × 20%=2,83
VIII 160 godz. 3,25 zł (2.600 zł : 160 godz.) = 16,25 zł; 16,25 × 20%=3,25
IX 176 godz. 2,95 zł (2.600 zł : 176 godz.) = 14,77 zł; 14,77 × 20%=2,95
X 176 godz. 2,95 zł (2.600 zł : 176 godz.) = 14,77 zł; 14,77 × 20%=2,95
XI 160 godz. 3,25 zł (2.600 zł : 160 godz.) = 16,25 zł; 16,25 × 20%=3,25
XII 168 godz. 3,10 zł (2.600 zł : 168 godz.) = 15,48 zł; 15,48 × 20%=3,10

-Kwoty wolne od potrąceń

Kodeks pracy przewiduje ochronę wynagrodzenia za pracę przejawiającą się m.in. limitami potrącanych kwot oraz kwotą całkowicie wolną od potrąceń, która jest obliczana na podstawie obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
75% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
90% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W odniesieniu do tzw. potrąceń dobrowolnych (dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika) kwotą wolną od potrąceń jest kwota:

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
80% tej kwoty – przy potrącaniu innych należności.

Podstawa prawna: art. 871 § 1 i art. 91 § 2 K.p.

Od 1 stycznia 2020 r. kwota wolna w przypadku egzekucji należności niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika pełnoetatowego, który ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy PIT-2 wyniesie 1673,78 zł. zgodnie z wyliczeniem:

wyszczególnienie poz kwota
minimalne wynagrodzenie za pracę -1- 2.600,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1) -2- 2.600,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania
(poz.2 x 9,76% + poz.2 x 1,5% + poz.2 x 2,45%)
-3- 356,46 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1-3) -4- 2243,54 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz.4 x 9%) -5- 201,92 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (poz.4 x 7,75%) -6- 173,87 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 – 250,00 – poz.3), po zaokrągleniu -7- 1994,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną
(poz.7 x 17% – 43,76 zł)
-8- 295,22zł
zaliczka na podatek dochodowy po odliczeniu składki zdrowotnej (poz. 8-6),
po zaokrągleniu
-9- 121,00 zł
kwota wolna (poz. 1-3-5-9) -10- 1920,62 zł

Kwoty wolne, które obowiązują od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. dla różnych potrąceń z wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1920,62 zł 1876,62 zł 1928,62 zł 1884,62 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1728,56 zł 1688,96 zł 1735,76 zł 1696,16 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1536,50 zł 1501,30 zł 1542,90 zł 11507,70 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1440,47 zł 1407,47 zł 1446,47 zł 1413,47 zł

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do tego wymiaru (art. 871 § 2 K.p.). Dokonując ustalenia tych kwot w pierwszej kolejności ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosowanie do wymiaru czasu pracy pracownika, a następnie dokonuje się odliczeń
składkowo-podatkowych.