wynagrodzenia

wynagrodzenia

-Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie oznacza minimalną kwotę brutto, jaką należy zapłacić pracownikowi (osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy). Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2018 r. – 2.100 zł (podstawa prawna Dz. U. z 2016 r. poz. 1456).

-Dodatki za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). Pracodawca może w przepisach wewnątrzzakładowych ustanowić wyższy dodatek za pracę w nocy.

Metoda obliczania stawki dodatku została określona w § 4b rozporządzenia o wynagrodzeniu. Przy jej ustalaniu minimalne wynagrodzenie za pracę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Oznacza to, że stawkę tę należy ustalać odrębnie dla każdego miesiąca, chyba że liczba godzin do przepracowania jest taka sama. Według Głównego Inspektoratu Pracy (stanowisko z dnia 23 stycznia 2008 r.) przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy rozumieć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 K.p.

Kwota dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2018 r. wyniesie:

m-c Czas pracy    Wysokość dodatku za 1 godz. Wyliczenie
I 168 godz. 2,50 zł (2.100 zł : 168 godz.) = 12,50 zł; 12,50 × 20%=2,50
II 160 godz. 2,63 zł (2.100 zł : 160 godz.) = 13,13 zł; 13,13 × 20%=2,63
III 176 godz. 2,39 zł (2.100 zł : 176 godz.) = 11,93 zł; 11,93 × 20%=2,39
IV 160 godz. 2,63 zł (2.100 zł : 160 godz.) = 13,13 zł; 13,13 × 20%=2,63
V 160 godz. 2,63 zł (2.100 zł : 160 godz.) = 13,13 zł; 13,13 × 20%=2,63
VI 168 godz. 2,50 zł (2.100 zł : 168 godz.) = 12,50 zł; 12,50 × 20%=2,50
VII 176 godz. 2,39 zł (2.100 zł : 176 godz.) = 11,93 zł; 11,93 × 20%=2,39
VIII 176 godz. 2,39 zł (2.100 zł : 176 godz.) = 11,93 zł; 11,93 × 20%=2,39
IX 160 godz. 2,63 zł (2.100 zł : 160 godz.) = 13,13 zł; 13,13 × 20%=2,63
X 184 godz. 2,28 zł (2.100 zł : 184 godz.) = 11,41 zł; 11,41 × 20%=2,28
XI 168 godz. 2,50 zł (2.100 zł : 168 godz.) = 12,50 zł; 12,50 × 20%=2,50
XII 152 godz. 2,76 zł (2.100 zł : 152 godz.) = 13,82 zł; 13,82 × 20%=2,76

-Kwoty wolne od potrąceń

Kodeks pracy przewiduje ochronę wynagrodzenia za pracę przejawiającą się m.in. limitami potrącanych kwot oraz kwotą całkowicie wolną od potrąceń, która jest obliczana na podstawie obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
75% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
90% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W odniesieniu do tzw. potrąceń dobrowolnych (dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika) kwotą wolną od potrąceń jest kwota:

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
80% tej kwoty – przy potrącaniu innych należności.

Podstawa prawna: art. 871 § 1 i art. 91 § 2 K.p.

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna w przypadku egzekucji należności niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika pełnoetatowego, który ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy PIT-2 wyniesie 1530,00 zł, zgodnie z wyliczeniem:

wyszczególnienie poz kwota
minimalne wynagrodzenie za pracę -1- 2.100,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1) -2- 2.100,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania
(poz.2 x 9,76% + poz.2 x 1,5% + poz.2 x 2,45%)
-3- 287,91 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1-3) -4- 1.812,09 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz.4 x 9%) -5- 163,09 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (poz.4 x 7,75%) -6- 140,44 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 – 111,25 – poz.3), po zaokrągleniu -7- 1701,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną
(poz.7 x 18% – 46,33 zł)
-8- 259,85 zł
zaliczka na podatek dochodowy po odliczeniu składki zdrowotnej (poz. 8-6),
po zaokrągleniu
-9- 119,00 zł
kwota wolna (poz. 1-3-5-9) -10- 1530,00 zł

Kwoty wolne, które będą obowiązywały w 2018 r. dla różnych potrąceń z wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1530,00 zł 1483,00 zł 1535,00 zł 1488,00 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1377,00 zł 1334,70 zł 1381,50 zł 1339,20 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1224,00 zł 1186,40 zł 1228,00 zł 1190,40 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po doliczeniach składkowo-podatkowych
1147,50 zł 1112,25 zł 1151,25 zł 1116,00 zł

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do tego wymiaru (art. 871 § 2 K.p.). Dokonując ustalenia tych kwot
w pierwszej kolejności ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy pracownika, a następnie dokonuje się odliczeń składkowo-podatkowych.