Wygaśnięcie prawa do stosowania preferencyjnych stawek VAT na niektóre towary i usługi

Wygaśnięcie prawa do stosowania preferencyjnych stawek VAT na niektóre towary i usługi

Stawka VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce

Na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. nr 64, poz. 332), z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w 
życie przepisy podwyższające stawkę VAT na ubranka niemowlęce i obuwie dziecięce. Odzież i 
dodatki odzieżowe dla niemowląt, bez względu na symbol PKWiU – wymienione w załączniku nr 3 
do ustawy o VAT, pod poz. 76 – opodatkowane były do końca 2011 r. preferencyjną, 8% stawką 
VAT. Taką samą obniżoną stawkę VAT stosowano w odniesieniu do dostaw obuwia dziecięcego 
(poz. 77 załącznika nr 3).

Komisja Europejska zakwestionowała możliwość preferencyjnego opodatkowania ww. towarów ze 
względu na to, że stawka taka jest niezgodna z prawem unijnym wykraczając poza zakres 
dopuszczalnych odstępstw i skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W rozpatrywanej sprawie strona polska podkreślała, że utrzymanie w mocy obniżonej stawki 
podatku VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt jest dopuszczalne ze względów 
społecznych, które są zbieżne z celami Unii, obejmującymi nie tylko wzrost gospodarczy, ale 
także postęp społeczny.

Argumentując stosowanie obniżonej stawki dla ww. towarów wskazano również, że utrzymanie 
preferencji podatkowych w tym zakresie jest ważne przede wszystkim z punktu widzenia 
skutecznego stymulowania przyrostu naturalnego w Polsce.

Niestety, Trybunał Sprawiedliwości UE nie przyznał racji argumentom strony polskiej. W 
wyroku z dnia 28 października 2010 r., w sprawie C-49/09 stwierdził, że:

„Stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej w wysokości 7% w stosunku do dostaw, 
importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz 
obuwia dziecięcego, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
podstawie przepisów art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z jej załącznikiem III.”

Nowelizując ustawę o VAT ustawodawca dostosował się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE i 
wykreślił te dwie pozycje z załącznika nr 3, co w praktyce oznacza wzrost stawki VAT na te 
towary.

Uwaga
Od 1 stycznia 2012 r. sprzedaż odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia 
dziecięcego podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Stawka VAT na prace konserwatorskie i restauratorskie

Zwolnione z VAT na podstawie § 43 ust. 1 rozporządzenia w sprawie VAT – do 31 grudnia 2011 
r. – były usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich 
dotyczące:
1) zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących 
w skład narodowego zasobu bibliotecznego;
2) materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.

Zastosowanie tego zwolnienia było możliwe pod warunkiem, że prace konserwatorskie i 
restauratorskie były wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do 
ich prowadzenia oraz gdy na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Zwolnienie to dotyczyło również podmiotów gospodarczych wykonujących prace konserwatorskie i 
restauratorskie, które zatrudniają lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do 
wykonywania tych prac (o ile w pozwoleniu określono osobę odpowiedzialną za prowadzenie ww. 
prac).

Uwaga
Usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich od 1 stycznia 2012 
r. podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.

 

Źródło: artykuł