Wydatki na zakup dodatkowej gwarancji serwisowej a wartość początkowa środka trwałego

Wydatki na zakup dodatkowej gwarancji serwisowej a wartość początkowa środka trwałego

Spółka kupiła drukarkę, a dodatkowo dokupiła rozszerzoną 3-letnią

gwarancję serwisową na ten sprzęt. Czy wydatki na gwarancję

zwiększają wartość początkową środka trwałego, a jeśli nie, to kiedy

zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?

Wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze zakupu stanowi

cena jego nabycia, za którą uważa się kwotę należną zbywcy,

powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia

przekazania środka trwałego do używania, pomniejszoną o podlegający

odliczeniu VAT naliczony (art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP i art. 22g

ust. 3 ustawy o PDOF). Do kosztów związanych z zakupem środka

trwałego zalicza się m.in. koszty transportu, załadunku i wyładunku,

ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów

oraz systemów komputerowych, opłaty notarialne, skarbowe i inne,

odsetki, prowizje. Jest to katalog przykładowy, co oznacza, że do

kosztów związanych z zakupem zalicza się także inne wydatki, których

poniesienie wiąże się bezpośrednio z zakupem środka trwałego.

Wydatki na nabycie dodatkowej, rozszerzonej 3-letniej gwarancji

serwisowej powinny zwiększyć wartość początkową środka trwałego. Jest

to kwota należna sprzedającemu oraz wydatek bezpośrednio związany z

zakupem środka trwałego. Ponadto gwarancja taka nie różni się niczym

od „podstawowej gwarancji” zawartej w cenie nabytego składnika

majątku. Ta dodatkowa jedynie przedłuża cały okres gwarancji.

Również dla celów bilansowych przedmiotowe wydatki będą zwiększały

wartość początkową drukarki. Wartość początkową kupionego środka

trwałego ustala się bowiem w podobny sposób jak dla celów podatkowych

(zob. art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości).Faktura dokumentująca zakup środka trwałego oraz dodatkowej gwarancji

serwisowej może zostać zaksięgowana:

a) wartość brutto:

– Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”;

b) podlegający odliczeniu VAT naliczony:

– Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”;

c) wartość netto:

– Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”.Z kolei przyjęcie środka trwałego do używania może zostać ujęte w

księgach rachunkowych zapisem (np. na podstawie dowodu OT – Przyjęcie

środka trwałego do używania):– Wn konto 01 „Środki trwałe”, Ma konto 30

Dodajmy, że gdyby wartość początkowa drukarki nie przekroczyła 3.500

zł, wówczas spółka mogłaby nie wprowadzać jej do ewidencji środków

trwałych, a wydatki poniesione na jej nabycie (w tym zawarte w

wartości początkowej wydatki na zakup rozszerzonej gwarancji

serwisowej) mogłaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w

miesiącu oddania jej do używania albo mogłaby wprowadzić ją do

ewidencji środków trwałych i amortyzować na zasadach ogólnych lub

dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania jej

do używania albo w miesiącu następnym. Taka możliwość wynika z art.

16d ust. 1 i art. 16f ust. 3 ustawy o PDOP oraz art. 22d ust. 1 i

art. 22f ust. 3 ustawy o PDOF. Podobne rozwiązanie może być przyjęte

również dla celów bilansowych, jeżeli tak wynika z przyjętej polityki

(zasad) rachunkowości.

 

Źródło: artykuł