Wszystkie firmy rozpoczynające działalność trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego

Wszystkie firmy rozpoczynające działalność trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego

Każdy pracodawca, niezależnie od branży w jakiej rozpoczyna działalność gospodarczą, jest zobligowany do powiadomienia o tym fakcie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej działalności Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Uzasadnienie

W myśl art. 209 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Powyższy obowiązek, zgodnie z art. 209 § 2 k.p., spoczywa również na pracodawcy w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Przepisy prawa nie określają wzoru druku urzędowego, na jakim powinno zostać złożone powyższe zawiadomienie, jednakże na stronach poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz Inspektoratów Sanitarnych można znaleźć gotowe druki zgłoszeń.