Wstrzymanie pobierania opłat abonamentowych i tantiem

Wstrzymanie pobierania opłat abonamentowych i tantiem

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.- (Dz. U.
z 2020 r. poz. 568), wprowadza m.in. zmiany w zakresie regulowania przez
przedsiębiorców opłat abonamentowych RTV oraz tantiem.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu
epidemii, przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. l lub ust. 2 Prawa
przedsiębiorców zwolnieni są z odprowadzania:

1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której
przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw
pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie,
a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od
faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenia
przez niego usług w danym okresie,

2) opłat abonamentowych RTV.

Przedsiębiorca, aby móc skorzystać z tych zwolnień musi spełniać określor
warunki. Po pierwsze, przed wejściem przepisów omawianej nowelizacji
musiał świadczyć usługi w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się prz(
jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Po drugie, b)
płatnikiem wspomnianych opłat. Po trzecie, musi wykazać że uiścił opłaty ;
okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

Omówione zwolnienia mają również zastosowanie w odniesieniu do
organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o dzialalność
pożytku publicznego oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej
ustawy w zakresie, w którym prowadzą działalność pożytku publicznego.