Ważne!! Trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-8AR

Ważne!! Trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-8AR

Rozliczenia 
Wszystkie podmioty, które jako płatnicy pobrały w 2011 roku podatek m.in. od przychodów 
kapitałowych wypłacanych osobom fizycznym, mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym 
deklarację podsumowującą wszystkie takie wypłaty. 

Jak przypomina Jarosław Ziółkowski, starszy konsultant podatkowy w Independent Tax Advisers, 
roczną informację o pobranym i wpłaconym zryczałtowanym podatku dochodowym składa się na 
druku PIT-8AR do końca stycznia roku następującego po roku podatkowy, w którym nastąpiła 
wypłata.

Właściwym urzędem skarbowym jest urząd ustalony według miejsca zamieszkania płatnika (w 
przypadku osób fizycznych) albo według miejsca siedziby (w przypadku np. spółek 
kapitałowych).

W deklaracji wykazać należy kwoty pobranego podatku za poszczególne miesiące 2011 r. Jeśli 
chodzi o przychody kapitałowe, będzie to podatek od odsetek od pożyczek i dyskonta od 
papierów wartościowych, odsetek z rachunków bankowych, podatek od wypłaconych dywidend i 
innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, zbycia prawa poboru akcji, a także 
podatek od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Niektórzy przedsiębiorcy mogą nie zdawać sobie jednak sprawy z tego, że jeśli pożyczyli 
pieniądze od osoby prywatnej na prowadzenie działalności, to wypłacając tej osobie odsetki 
od pożyczki, powinni byli pobrać 19-proc. podatek. W takim przypadku pełnią funkcję 
płatnika.

Kwotę tego podatku przekazuje się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy. W deklaracji rocznej PIT-8AR powinni wykazać zbiorcze kwoty pobranego w 
ciągu roku podatku

W formularzu tym płatnicy wpisują również kwotę wynagrodzenia za terminowy pobór (jest to 
0,3 proc. kwoty podatku), którą mogli potrącić, odprowadzając podatek na rachunek urzędu 
skarbowego.

Podatek wykazany w deklaracji

W deklaracji PIT-8AR wykazuje się podatek pobrany od:

● wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych,

● świadczeń otrzymanych przez byłych emerytów i rencistów,

● świadczeń otrzymanych przez byłych funkcjonariuszy służb mundurowych,

● przychodów kapitałowych,

● kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego,

● należności osób zagranicznych (m.in. odsetki, prawa autorskie, usługi doradcze),

● odszkodowań dla żołnierzy służby zawodowej za skrócenie okresu wypowiedzenia.

 

Opracował : Przemysław Molik