ważne terminy podatkowe

ważne terminy podatkowe

Ważne terminy, podatki: od nieruchomości, leśny i rolny, zaliczki i ryczałty itp.
15 marca – podatki: od nieruchomości, leśny i rolny
15 marca
– zaliczka na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej;
– I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych);
– I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej).
15 marca – VAT-UE (papierowa)
15 marca – informacja podsumowująca VAT-UE (papierowa)
21 marca – zaliczki i ryczałty
21 marca
– zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;
– ryczałty ustawowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (np. od dywidendy);
– zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy;
– zaliczka na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej;
– zaliczka na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika;
– zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych;
– zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych – podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy wybrali miesięczny sposób opłacania ryczałtu.