Ważne terminy

Ważne terminy

Ważne terminy 25.05.2011 r. (środa) minął termin:

 

  • wpłaty:
  • podatku VAT za kwiecień 2011 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2011 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
  • podatku akcyzowego za kwiecień 2011 r. oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenia informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za kwiecień 2011 r. o dokonanych wewnątrz­wspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

31.05.2011 r. (wtorek) mija termin:

 

  • wpłaty co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
  • złożenia w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą lub współpracującego przy prowadzeniu tej działalności zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2010 r.
  • przekazania do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2010 r. do 28.02.2011 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne