W fakturze zbiorczej można ująć transakcje z jednym kontrahentem

W fakturze zbiorczej można ująć transakcje z jednym kontrahentem

Jednym z wprowadzonych od początku 2013 r. uproszczeń w rozliczeniach VAT jest możliwość wystawiania faktur zbiorczych. W jakich okolicznościach przedsiębiorca może dokumentować kilka dostaw jedną fakturą?

Tomasz Michalik partner, doradca podatkowy w MDDP

Nową możliwość przewiduje znowelizowany art. 9 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360 z późn. zm.). Zgodnie z nim faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług wykonanych w trakcie danego miesiąca. Podatnicy mogą korzystać z tego udogodnienia, pod warunkiem że zbiorcza faktura zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Przepis ten oparty jest na art. 223 dyrektywy 2006/112. Stanowi on, że państwa członkowskie mają obowiązek zezwolenia podatnikom na wystawianie faktur zbiorczych dotyczących kilku odrębnych dostaw towarów lub świadczonych usług. Warunkiem jest, aby VAT od dostaw towarów lub usług wymienionych na fakturze zbiorczej stawał się wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego.

Warto zaznaczyć, że regulacja rozporządzenia odnosi się do dostaw towarów i świadczenia usług, które nie mają charakteru świadczeń ciągłych. Innymi słowy, podatnik może wystawić swojemu kontrahentowi jedną zbiorczą fakturę, dokumentującą niezwiązane ze sobą zupełnie dostawy dokonane na rzecz tego kontrahenta w danym miesiącu. Fakturę wystawia nie później niż w ostatnim dniu miesiąca. Jest to zrozumiały wymóg. Minister finansów nie chce bowiem doprowadzić do teoretycznej nawet możliwości przesunięcia powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do wykonanych czynności na kolejny miesiąc. Należy mieć na uwadze to, że podatnik nie musi ujmować w wystawianej fakturze zbiorczej wszystkich dostaw towarów (lub wykonanych usług) zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz danego kontrahenta. Może więc objąć taką fakturą zarówno wszystkie, jak i niektóre tylko dostawy (usługi). Pozostałe transakcje mogą zostać udokumentowane inną faktura zbiorczą albo kilkoma fakturami wystawionymi w zwykłym trybie.

Not. MGM