VAT: Jakie informacje musi zawierać faktura?

VAT: Jakie informacje musi zawierać faktura?

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a jej posiadanie warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura musi zawierać:

-kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje  fakturę;

-datę wystawienia faktury;

-imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

-numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

-numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

-datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty;

-nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

-miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

-cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

-kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

-wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

-stawkę podatku;

-sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

-kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

-kwotę należności ogółem.

Źródło: Artykuł