Ustalenie spadku obrotów a dofinansowanie z PUP

Ustalenie spadku obrotów a dofinansowanie z PUP

Zamierzam ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników, wypłacane przez powiatowy urząd pracy w ramach
wsparcia antykryzysowego. Czy mogę wykazać spadek obrotów
porównując wrzesień 2020 r. do września 201 9 r.?

NIE. Aby uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, wnioskodawca musi wykazać spadek obrotów na
poziomie co najmniej 30%. Chodzi tu o wykazanie zmniejszenia
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowyrr

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek bocznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy w roku
poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w rama(
czasowych: od po dniu l stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno
następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany 2-
miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.