Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

– Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę, umów zlecenia i innych umów od stycznia 2014 r., przedstawia poniższa tabela:

Ubezpieczenie

Łącznie

Stopa składki w części finansowanej przez ubezpieczonego

Stopa składki w części finansowanej przez płatnika

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

1,5%

6,5%

Chorobowe

2,45%

2,45%

Wypadkowe

od 0,40% do 3,60 % od 1.04.2015 – 31.03.2017 r.

od 0,40% do 3,60 % od 1.04.2015 – 31.03.2017 r.

Uwaga*): Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,40% do 3,60% – w okresie do 31.03.2017 r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i podstawę ich wymiaru znajdziesz w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U.z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn.zm.).

 

– wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale. Wysokość składki wynosi 9% z czego kwota do odliczenia od podatku wynosi 7,5%


– Umowa zlecenia i o dzieło – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poniższa tabela zawiera informacje potrzebne do poprawnego rozliczenia umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło. Pozwala ona ustalić, z którego tytułu składka musi być opłacana obowiązkowo, a z którego nie ma takiego obowiązku, należy kierować się zasadami zawartymi w art. 6, art. 8 ust. 2a oraz art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Podmiot ubezpieczenia

Tytuł ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczenia

emerytalne

rentowe

chorobowe

wypadkowe

zdrowotne

Pracownik

Umowa zlecenia*zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz – wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego

O

O

D

O

O

Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz – wynagrodzenie z umowy o pracę jest wyższe od minimalnego

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

O

Osoba niemająca innego tytułu ubezpieczenia

Umowa zlecenie

O

O

D

O

O

Osoba mająca zawartą wcześniej umowę zlecenia na kwotę minimum 1850zł brutto

Kolejna (zawarta równolegle) umowa zlecenia

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Prowadzący pozarolniczą działalność

Umowa zlecenia (gdy przychód z tytułu umowy zlecenia jest niższy od najniższej obowiązującej tę osobę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tytułu prowadzenia działalności, wówczas obowiązkowe jest ubezpieczenie z tytułu tej działalności, z zastrzeżeniem przy preferencyjnym ZUS, że osoba prowadząca działalność gospodarczą zadeklaruje z działalności minimum 1850zł).

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Uczeń i student do 26 lat

Umowa zlecenia

N

N

N

N

N

Żołnierz zawodowy  oraz funkcjonariusz tzw. służb mundurowych (np. Policji), za wyjątkiem funkcjonariuszy Służby Celnej

Umowa zlecenia

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-rentowych

O

Żołnierz niezawodowy, pełniący służbę czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Umowa zlecenia

O

O

D

O

O

Żołnierz niezawodowy, pełniący służbę czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem minimum 1850zł brutto

Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

O

Osoby, które nie są zatrudnione na umowę o pracę u zamawiającego dzieło

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Pracownik

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

O

Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

N

N

N

N

N

Osoba nie- mająca zawartej innej umowy cywilno-prawnej i niebędąca pracownikiem

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Prowadzący pozarolniczą działalność

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Uczeń i student do
26 lat

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O

O

O

O

Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę

Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

N

N

N

N

N

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu (np. stosunku pracy)

Umowa zlecenia

D

D

N

O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

O

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Umowa o dzieło

N

N

N

N

N

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym z innego tytułu (np. stosunku pracy)

Umowa zlecenia

O

O

D

O

O

Użyte w tabeli symbole oznaczają: O – ubezpieczenie obowiązkowe; D – ubezpieczenie dobrowolne; N – ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniu.

*Osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa zlecenia umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach analogicznych do tych, które dotyczą osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej na dany rok.

Stawki obowiązujące za okres: styczeń 2017 r.

Rodzaj składki

Kwoty

Składka na ubezpieczenie emerytalne

499,28 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe

204,62 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe

62,67 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe do 31.03.2017r.

(od 0,40% do 3,60%)

Składka na Fundusz Pracy

62,67 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2557,80,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

297,28 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

3303,13 zł

 

Uwaga*): Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Do 31.03.2017 r. wynosić będzie ona od 0,40% do 3,60%.

2. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za okres:

styczeń 2016 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:

– na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 117,12 zł (tj. 19,52%),

– na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 48,00 zł (tj. 8%),

– na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 14,70 zł (tj. 2,45%),

– na ubezpieczenie wypadkowe od: (od 0,40% do 3,60%) – do 31.03.2017 r.,

 

Składki na ubezpieczenia społeczne dla wyżej wymienionej grupy osób (czyli dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na ZUS), są liczone w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2.000 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi, więc 600 zł (30% x 2.000 zł).

 

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

 

Podstawa prawna: – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585),
– rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września  2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz. U. nr 192, poz. 1141),
– obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. nr 99, poz. 1173).