Terminy składania deklaracji podatkowych

Terminy składania deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.”. Nowa jest tylko końcowa część przepisu. Na tą chwilę wyjątek jest jeden i dotyczy terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług).

Zmiany nie dotyczą także terminów płatności podatków, zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, z w/w wyjątkiem. Obecnie nie są planowane zmiany przepisów wprowadzających inne wyłączenia.

Źródło: artykuł