Browsed by
Tag: założenie firmy

Jak uzyskać pożyczkę z unii na założenie własnej działalności

Jak uzyskać pożyczkę z unii na założenie własnej działalności

Osoby, które chcą założyć własną firmę, mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu na jej otworzenie. Można w ten sposób uzyskać nawet 50 tys. zł.

Z pomocy tej może skorzysta każda pełnoletnia osoba fizyczna, także posiadająca obecnie zatrudnienie, która nie była karana za przestępstwa skarbowe i która w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Nie może również ubiegać się o inną unijną datację na rozpoczęcie działalności. Nie otrzyma dotacji także przedsiębiorca, który w bieżącym roku i w dwóch poprzednich otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł o łącznej wartości przekraczającej 200 tys. euro.

Pożyczki te oferują operatorzy wsparcia tzn. pośrednicy finansowi może to być np. bank, fundacja, stowarzyszenie lub regionalny fundusz pożyczkowy.

Oprocentowanie kredytu jest stałe i dużo niższe niż w przypadku innych kredytów oferowanych na rynku. Oscyluje ono w granicach ok. 2 % w skali roku. Preferencyjna wysokość oprocentowania obowiązywać będzie przez cały okres trwania spłaty pożyczki. Prawo to straci, gdy pożyczka ta będzie wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem, czy w sytuacji zamknięcia działalności przed upływem roku. Oprocentowanie jest jedynym kosztem jaki ponosi przedsiębiorca w związku z uzyskaniem kredytu.

Kredyt ten jest udzielany na okres 5 lat, a przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z rocznej przerwy w jego spłacie. Warunkiem uzyskania pożyczki jest udział w szkoleniach i doradztwie w zakresie przedsiębiorczości oferowanych przez operatora wsparcia. Obowiązkowe są szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Mają one przygotować kursanta do samodzielnego napisania biznesplanu, który jest niezbędny do uzyskania pożyczki.

Kredyt ten nie dotyczy działalności w sektorze rybołówstwa, działalności rolniczej związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

Należy go przeznaczyć na wydatki umożliwiające funkcjonowanie nowo powstałego przedsiębiorstwa tzn., na pokrycie wydatków inwestycyjnych (środki transportu, koszty prac remontowych i budowlanych, składniki majątku trwałego) oraz na środki obrotowe tj. zakup surowców i materiałów. Muszą być one niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i należy je wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

Operator może zarządzić dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki, m.in. poręczenie, weksel, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego. W przypadku nieutrzymania się firmy na rynku przez określony umową czas pośrednik naliczy odsetki od zaległej kwoty zgodnie z wartością rynkowa.

Źródło: artukuł