Browsed by
Tag: wierzyciel

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Odsetki od dłuższych terminów zapłaty
Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma na celu zniechęcić do stosowania terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni. Jeżeli strony transakcji przewidziały jednak termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel ma prawo żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, naliczanych od dnia spełnienia świadczenia i doręczenia dowodu zakupu, nie dłużej jednak niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Terminy 60-dniowe
Ustawa przewiduje, że termin zapłaty określony w umowie nie może przekroczyć 60 dni. Strony mogą ustalić dłuższy termin tylko pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z e społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego i jest uzasadnione np. biorąc pod uwagę właściwości towaru czy usługi.

Dla podmiotów publicznych
Dla transakcji handlowych, gdzie dłużnikiem jest podmiot publiczny, termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni, a gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – 60 dni. Strony mogą ustalić termin zapłaty dłuższy niż 30 dni tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy a termin ten nie przekracza 60 dni.

Odsetki za naruszenie zakazu
Jeśli przewidziano wbrew zakazowi termin dłuższy niż 60 dni a w przypadku podmiotów publicznych – 30 dni wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, przysługują po upływie 60 dni odsetki jak od zaległości podatkowych.

40 euro zryczałtowanej rekompensaty od dłużnika za koszty odzyskania należności
Nowością wprowadzoną do ustawy jest przyznanie wierzycielowi, gdy dłużnik opóźnia się w zapłacie, zryczałtowanej kwoty w wysokości 40 euro z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności. Euro przelicza się wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne (art.10 ust.1). W przypadku, gdy koszty te są większe niż 40 euro, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, włącznie z kosztami postępowania sądowego, pomniejszone o 40 euro. Kwota rekompensaty nie jest powiązana z wysokością zadłużenia,  przysługuje więc również w przypadku długów o wartości mniejszej niż sama rekompensata. Opłatę tą będzie można się domagać już w wezwaniu do zapłaty, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Badanie towaru
W przypadku, gdy umowa przewiduje zbadanie towaru lub usługi calem potwierdzenia zgodności z umowa, czas trwania tego badania nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania towaru lub usługi. Jeśli dłużnik otrzymał fakturę lub rachunek, potwierdzające dostawę lub wykonanie usługi przed dniem rozpoczęcia badania lub w trakcie jego badania, termin zapłaty jest liczony od dnia zakończenia badania towaru czy usługi. (art.9)

Źródło: artykuł