Spotkania dla załogi opodatkowane

Spotkania dla załogi opodatkowane

Pracownicy nie mają w praktyce szans, by uniknąć podatku od uczestnictwa w firmowej imprezie 
integracyjnej

Zarówno organy podatkowe, jak i sądy twierdzą, że osoby biorące udział w spotkaniu 
organizowanym przez pracodawcę uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu. Prawidłowość 
tego poglądu potwierdziły dwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie 
abonamentów medycznych – pierwsza z 24 maja 2010 r. (sygn. II FPS 1/10) i druga podjęta 
przez Izbę Finansową w pełnym składzie 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10). To samo 
stanowisko odnosi się również do innych nieodpłatnych świadczeń, w tym imprez 
integracyjnych.

O ile wcześniej NSA twierdził w niektórych wyrokach, np. z 11 stycznia 2011 r. (sygn. II FSK 
1531/09), że pracownik nie płaci podatku, jeśli nie można przypisać mu konkretnego 
przychodu, o tyle teraz trudno obronić taki pogląd. W najnowszym wyroku z 17 stycznia (sygn. 
II FSK 2740/11) NSA nie tylko uznał, że firmowe spotkania są opodatkowane, ale stwierdził 
też, że są sposoby, by obliczyć wartość tego świadczenia.

Taki sposób podaje też Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 49. 
Firma powinna podzielić łączną kwotę wydatków na zorganizowanie imprezy przez liczbę 
zaproszonych osób. Tak ustaloną cenę jednostkową przypisać tylko tym, którzy faktycznie 
uczestniczyli w danym spotkaniu. Co ważne, resort stwierdził, że nie można mówić o powstaniu 
przychodu w sytuacji, w której pracownik nie wziął udziału w imprezie. Jest to o tyle 
istotne, że wcześniej zdarzały się interpretacje organów podatkowych, że pracownik ma 
przychód, nawet jeśli otrzymał zaproszenie, ale nie brał udziału w imprezie.

Niestety, w tej sytuacji pracodawcy nie mają już argumentów, które pozwoliłyby im nie 
odprowadzać zaliczki od wartości świadczenia. Tego typu postępowanie naraża ich na spór z 
fiskusem.

Kłopotów nastręczają też wszelkiego rodzaju wyjazdy i konferencje szkoleniowe połączone z 
częścią integracyjną. Można uniknąć PIT, jeśli dobrze udokumentuje się cel takiego wyjazdu, 
np. szkolenie dla przedstawicieli handlowych w zakresie sprzedaży nowych produktów, oraz 
czas jego trwania i przebieg. Organ podatkowy może jednak zapytać, dlaczego odbywa się ono w 
hotelu, jeżeli warunki logistyczne pozwalają zorganizować takie szkolenie w siedzibie firmy.

—oprac. mpa GRZEGORZ GROCHOWINA
Autor jest ekspertem w firmie doradczej KPMG