Składki ZUS wspólników spółki mogą być opłacane z jej rachunku bankowego

Składki ZUS wspólników spółki mogą być opłacane z jej rachunku bankowego

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność np. w formie spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej, są dla siebie płatnikami składek ubezpieczeniowych do ZUS. Oznacza to, że finansują je same za siebie, w całości z własnych środków. Mają obowiązek opłacać je w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

ZUS wskazał, że grupa podmiotów określona m.in. w art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji nie została co prawda normatywnie uprawniona (poprzez odesłanie z art. 31 ustawy o sus) do dokonywania takich wpłat, ale nie oznacza to, że podmioty te nie mogą ich realizować. Mogą one dokonać fizycznej wpłaty na rzecz płatnika (tu: wspólnika) z pewnym zastrzeżeniem. Wpłaty z tytułu składek są bowiem dokonywane dedykowanymi dokumentami płatniczymi określonymi w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Finansów, wypełnianymi zgodnie z zawartą w nim instrukcją. Jeśli z dowodu wpłaty jednoznacznie wynika, którego płatnika dotyczą przekazane środki, czyli jest zachowana zgodność danych identyfikacyjnych wykazanych na dowodzie wpłaty z danymi, na podstawie których zostało założone konto płatnika, to ZUS przyjmuje, że należności zostały opłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: Artykuł