Samo wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych nie oznacza, że podmiot nie istnieje.

Samo wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych nie oznacza, że podmiot nie istnieje.

Samo wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych nie oznacza, że podmiot nie istnieje. Faktura wystawiona przez taki podmiot pozwala na odliczenie VAT

Wyrok TSUE z 19.10.2017 r., C-101/16 – Dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu,
na mocy którego podatnikowi odmawia się prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej z tego względu, że podmiot, który świadczył na jego rzecz usługę i wystawił z tego tytułu fakturę, na której wyraźnie zostały wskazane wydatki i podatek od wartości dodanej, został uznany przez organ podatkowy państwa członkowskiego za nieaktywny, przy czym to uznanie za nieaktywnego zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej dla wszystkich podatników w tym państwie, jeżeli owa odmowa prawa do odliczenia jest systematyczna i ostateczna oraz nie pozwala na przedłożenie dowodów na niepopełnienie przestępstwa
podatkowego lub na brak utraty wpływów podatkowych.