Rozwód a zaległości w ZUS: rozkład pożycia małżeńskiego nie zwolni z długu

Rozwód a zaległości w ZUS: rozkład pożycia małżeńskiego nie zwolni z długu

Małżonek przedsiębiorcy nie odpowiada za nieuregulowane przez niego składki, których termin płatności przypada dopiero od dnia uprawomocnienia się wyroku o rozwodzie.

ZUS ma prawo obciążyć płatnika długami byłego męża.

Wynika to z następujących okoliczności. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej – ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Prawomocny wyrok orzekający rozwód jest dokumentem stwierdzającym ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Z uwagi na jego konstytutywny charakter, wywołuje on skutki dopiero od uprawomocnienia się.

Odpowiedzialność małżonka obejmie zobowiązania powstałe do uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Nie ma znaczenia wcześniejszy rozkład pożycia małżeńskiego.

Źródło: Artykuł