Przechowywanie dokumentów płacowych.

Przechowywanie dokumentów płacowych.

Przypominamy, że każda firma zatrudniająca pracowników, także na podstawie umowy zlecenie ma

obowiązek przechowywać dokumentację płacową tj.: listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody,

na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat

od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.