Projektowany zapis o braku obowiązku zapłaty składek do ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników. Nie następuje automatycznie , tylko na wniosek przedsiębiorcy.( będzie składany elektronicznie).

Projektowany zapis o braku obowiązku zapłaty składek do ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników. Nie następuje automatycznie , tylko na wniosek przedsiębiorcy.( będzie składany elektronicznie).

Art. 31zo. 1. Na wniosek 😊 płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.