Pracownik może poprosić o PIT-11.

Pracownik może poprosić o PIT-11.

Jeśli pracownik został zwolniony z końcem 2011 r., pracodawca na jego wniosek wystawi informację PIT-11 za ubiegły rok w ciągu 14 dni

 

Przepisy podatkowe nakładają na zakłady pracy, jako płatników, obowiązki informacyjne odnośnie do dokonanych wypłat na rzecz osób fizycznych i pobranych z tego tytułu w ciągu roku zaliczek podatkowych.

– Jeśli zakład pracy jako płatnik nie dokonuje za pracownika rocznego rozliczenia podatku, to ma obowiązek sporządzić i przekazać PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym – przypomina Andrzej Dmowski, partner zarządzający w Russell Bedford.

Jednak w przypadku ustania w ciągu roku obowiązku pobierania zaliczek na podatek, np. z tytułu rozwiązania umowy o pracę, zakład pracy jako płatnik na pisemną prośbę pracownika ma obowiązek w ciągu 14 dni od złożenia takiego wniosku sporządzić i przekazać pracownikowi i do urzędu skarbowego PIT-11 za okres, w którym dokonywał wypłat i pobierał zaliczki na podatek.

– Gdy rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem miało miejsce 31 grudnia 2011 r., obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy będzie uzależniony od terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikowi (lub postawienia jej do dyspozycji pracownika) – podkreśla Andrzej Dmowski.

Zatem jeśli wynagrodzenie będzie wypłacone w okresie zatrudnienia, tj. do 31 grudnia, to pracodawca jako płatnik ma obowiązek sporządzić PIT-11 w terminie do 29 lutego 2012 r. Przepisy wskazują, że na pisemny wniosek pracownika po ustaniu zatrudnienia płatnik ma obowiązek sporządzić informację w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, to jednak termin ten dotyczy tylko przypadku, gdy obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku.

Jeśli natomiast faktyczna wypłata wynagrodzenia nastąpi już po ustaniu zatrudnienia, tj. od 1 stycznia 2012 r. to – jak podkreśla Andrzej Dmowski – pracodawca jako płatnik będzie zobowiązany sporządzić i przekazać PIT-11 do końca lutego 2013 r. lub na pisemny wniosek pracownika w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

PIT 2011 118 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Źródło: Pani Ewa Matyszewska