Podatki

Podatki

– Mały podatnik w podatku dochodowym

W 2017 r. za małego podatnika uważa się takiego, którego przychód w 2016 r. nie przekroczył 1.200.000 euro.

Zatem kwota ta w 2017 r. wynosi 5.157.000 zł.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 1 października 2015 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2976 zł (Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016).

Podstawa prawna: – art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z  2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
– art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

– Mały podatnik w VAT

W 2017 r. kwotą graniczną jest 5.157.000 zł.

W 2017 r. za małego podatnika VAT uważa się podatnika, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonujesz według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 3 października 2016 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2976zł (Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016).

Podstawa prawna: – art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

– Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W 2017 r. kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 215.000 zł

Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w tym wypadku jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujesz według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
W dniu 3 października 2016 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2976 zł/euro (Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016).

Podstawa prawna: – art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z  2010 r. nr 51, poz. 307),
– art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.),
– art. 5 ust. 1 ustawy z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 69, poz. 587)

– koszty uzyskania przychodów:

2017r. koszty uzyskania przychodu wynoszą:

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111,25 zł

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002,05 zł

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

139,06 zł

Rocznie

1.668,72 zł

Z kilku stosunków pracy

dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502,56 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku  koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Podstawa prawna: – art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz 1588 ze zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z  2012 r. poz. 361 ze zm.).

– kwota zmniejszająca podatek

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek na 2017r. ilustruje poniższa tabela.

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46,33 zł

Roczna

556,02 zł

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

Podstawa prawna:
– art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z  2012 r. poz. 361 ze zm.).

skala podatku dochodowego

Skala podatku dochodowego na 2017r.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Wysokość kwoty zmniejszającej stosowanej przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek

Podstawa obliczenia podatku

Wysokość kwoty zmniejszającej

w zł

do 85.528

556,02

ponad 85.528

0

Wysokość kwoty zmniejszającej odliczanej przez podatnika w zeznaniu podatkowym

Podstawa opodatkowania

Wysokość kwoty zmniejszającej

w zł

do 6.600

1.188

ponad 6.600 nie więcej niż 11.000

od 1.188 do 556,02

ponad 11.000 nie więcej niż 85.528

556,02

ponad 85.528 nie więcej niż 127.000

od 556,02 do 0

Podstaw a praw na: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017r.