Podatek można dopłacić w ostatniej chwili

Podatek można dopłacić w ostatniej chwili

ROZLICZENIA
Podatnik składający zeznanie roczne, z którego wynika konieczność dopłaty, nie musi od razu 
regulować tej należności

Osoby fizyczne na rozliczenie z fiskusem mają czas do 30 kwietnia. Termin ten dotyczy nie 
tylko złożenia formularza zeznania rocznego, ale także ewentualnej dopłaty podatku.

Staje się to konieczne, gdy z różnych przyczyn kwota zaliczek na podatek odprowadzonych w 
ciągu roku podatkowego nie pokrywa się z ostatecznym wyliczeniem podatku należnego za dany 
rok podatkowy. W takiej sytuacji są często podatnicy, którzy mają dwóch lub więcej 
pracodawców. Jeśli każdy z nich jako płatnik wyliczał zaliczki bez świadomości, że podatnik 
zarabia jeszcze w innych miejscach, kwoty odprowadzone do urzędu mogą być za  małe, dlatego 
że po ich zsumowaniu następuje zmiana progu podatkowego na wyższy.

To, że termin na złożenie zeznania rocznego i ewentualną dopłatę podatku mija w tym samym 
czasie, nie oznacza jednak, że oba te obowiązki muszą być wypełnione tego samego dnia. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby formularz rocznego PIT wypełnić i złożyć np. na początku 
marca, a z dopłatą podatku, który z niego wynika, poczekać do ostatniej chwili, czyli do 
końca kwietnia. Pieniądze przeznaczone na dopłatę można przez ten czas zamrozić np. na 
lokacie bankowej. Ważne jest jednak, żeby z wypełnieniem obu obowiązków zmieścić się w 
ustawowym terminie.

Należy pamiętać, że jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za 
termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym wpłata powinna nastąpić. Podatek 
zapłacony po terminie przekształci się w zaległość, od której fiskus zażąda odsetek.

To, co uznaje się za termin dokonania zapłaty podatku, rozstrzyga sama procedura podatkowa. 
Przy zapłacie gotówką jest to dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub 
na rachunek tego organu w banku. To samo dotyczy wpłat w placówce pocztowej, w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo–kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej. Tu o 
terminie decyduje data stempla na potwierdzeniu zapłaty.

W obrocie bezgotówkowym natomiast dzień zapłaty to moment obciążenia rachunku podatnika 
(bankowego, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej czy rachunku płatniczego w 
instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu). Dobrze wiedzieć, że zlecenia 
płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie dokumentu 
elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez bank lub innego dostawcę 
usług płatniczych.

Zlecenie płatnicze musi jednak zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym 
identyfikator podatkowy i tytuł wpłaty. Niepodanie lub błędne ich podanie stanowi podstawę 
do odmowy wykonania zlecenia.

Wpłat podatku z kont internetowych nie powinno się jednak odkładać na ostatnią chwilę. Nie 
każdy system bankowy daje gwarancję, że przyjęcie przelewu do realizacji jest równoznaczne z 
obciążeniem rachunku.

Zdarzają się sytuacje, że przelew zrobiony w nocy jest zapisywany na serwerach banku jako 
oczekujący i jego realizacja może nastąpić w późniejszym czasie. To zaś może spowodować, że 
podatek zostanie zapłacony po  terminie.

 

Opracowała: Aleksandra Tarka