Pierwsze kasy on-line już od 1 stycznia 2020 r.

Pierwsze kasy on-line już od 1 stycznia 2020 r.

W dniu 15 marca 2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa ta wprowadza rozwiązania umożliwiające stosowanie do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas on-line. Kasy te mają umożliwiać przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS, zwanego Centralnym Repozytorium Kas. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. Natomiast pierwsze grupy podatników kasy on-line będą musiały posiadać od 1 stycznia 2020 r.

Kasy on-line

Nowe kasy będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane mają być informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas stanowić będą generalnie elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz NIP nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji.

Przesyłanie danych z kas on-line ma odbywać się w sposób ciągły i zautomatyzowany. To oznacza, że kasa on-line będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesył danych będzie dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie będzie możliwe zapewnienie tego połączenia:

1) czasowo – podatnik będzie obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych trudności,

2) trwale – podatnik będzie obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem odstępach czasowych.

Ponadto w nowo dodanym przepisie art. 111 ust. 3ca ustawy o VAT wprowadzono rozwiązanie pozwalające na stosowanie przez podatników do prowadzenia ewidencji sprzedaży kas rejestrujących używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze. Kasy te na dzień ich nabycia (dokonania zakupu) przez wynajmującego (wydzierżawiającego, leasingodawcę itp.) będą musiały posiadać ważne potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wynajmowaniu będą mogły podlegać tylko kasy on-line (nie będą nim objęte kasy z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii).

Dodatkowo z uwagi na to, że kasy on-line, co do zasady, będą się łączyły z Centralnym Repozytorium Kas w sposób zautomatyzowany, wyłączono obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Zgłoszenie to w przypadku kas on-line zostanie dokonane w trakcie zgłoszenia faktu fiskalizacji. Obowiązek zgłoszenia kasy będzie nadal ciążył na podatniku, który będzie stosował kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Stopniowe wprowadzanie kas on-line

Ustawodawca dopuszcza stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Przy czym kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie to będzie odbywało się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. Zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w której z określonej przyczyny będzie konieczna wymiana pamięci fiskalnej, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę on-line.

Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas przez:

  • kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – mają zachować moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
     
  • kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – mają zachować moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Nowelizacja zakłada, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w branżach szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas fiskalnych będą objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas on-line (patrz ramka).

Ulga za zakup kasy

Podatnicy, u których:

  • powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line,
     
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, do prowadzenia ewidencji sprzedaży,

będą mieli prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku gdy kwota ta będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnicy będą mieli prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W przypadku podatników zwolnionych z VAT, urząd skarbowy dokona zwrotu ulgi na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Podkreślić należy że ustawodawca wprowadził sankcje za brak przeprowadzonego w terminach określonych w przepisach obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. Sankcje będzie nakładał naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji w wysokości 300 zł.

Od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line będą musieli posiadać podatnicy:-świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,-dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
Od 1 lipca 2020 r. kasy on-line będą musieli posiadać podatnicy:
-świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,-dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Od 1 stycznia 2021 r. kasy on-line będą musieli posiadać podatnicy świadczący usługi:
-fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,-budowlane,-w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,-prawnicze,-związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

źródło : gofin.pl