Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

 

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z
 • powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
 • pobór wód z ujęć własnych,składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

 1. ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 2. ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
 3. ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
 4. ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód
 5. wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
 6. rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 7. ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
 2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą.
 3. Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

WAŻNE:

 1. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza: 400zł/półrocze (od II półrocza 2005r)  dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 2. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
 3. W przypadku braku  wykazu marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wykazy należy składać do 31 lipca za I półrocze oraz do 31 stycznia za II półrocze, są to 
również terminy wnoszenia opłat na konto Urzędu.


W przypadku nieuiszczenia opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej 
zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej na 
podstawie własnych ustaleń lub kontroli i wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska.

UWAGA:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz.U. Nr 130 z 2009r., poz. 1070 ze zm.) wprowadziła obowiązek składania przez 
podmioty korzystające ze środowiska rocznych raportów o wielkościach emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.

Zgodnie z ww. ustawą dane te 
zbierane będą przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Krajowej Bazie o 
emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

W 2010r udostępniona została publicznie 
aplikacja internetowa do rejestracji podmiotów gospodarczych podlegających ww. obowiązkowi.

Pierwszy raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy za rok 2011 w terminie 
do końca 28 lutego 2012.


Wszystkie dodatkowe informacje, komunikaty, formularze elektroniczne, zasady logowania i 
materiały pomocnicze znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami  www.krajowabaza.kobize.pl

więcej na stronie:  http://bip.slaskie.pl/ Środowisko – opłaty za korzystanie ze środowiska

 

Źródło: strona1 i strona2