Okres przechowywania dokumentów

Okres przechowywania dokumentów

W dniu dzisiejszym  wysłano do  wszystkich klientów  maila z  informacja  dotyczącą okresu przechowywania  dokumentów księgowo-płacowych  , poniżej zamieszczamy  tabelę z  okresami .

Dla  pełnej  znajomości terminu  przedawnienia ( a przez  to  terminu  obowiązku przechowywania dokumentów księgowych) , dlatego też proszę o przeczytania  maila .

Minimalne okresy przechowywania wybranych dokumentów za 2010 r.

Rodzaj dokumentu

Termin przechowywania i podstawa prawna

Księgi rachunkowe

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe

trwale (ustawa o rachunkowości)

Karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki

50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy w danej jednostce (ustawa o emeryturach i rentach z FUS)

Dokumenty inwentaryzacyjne

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości

nie krócej niż 5 lat od upływu jej ważności (ustawa o rachunkowości)

Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym zakończone, spłacone, rozliczone w 2010 r.

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych

do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym zakończono amortyzację (Ordynacja podatkowa) – gdy w 2010 r. zostały dokonane ostatnie odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, jednostka powinna przechowywać dowód jego nabycia do końca 2016 r.

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji

1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (ustawa o rachunkowości)

Deklaracje i zeznania podatkowe

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)