Od czerwca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej bez wpływu na otrzymywane świadczenie

Od czerwca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej bez wpływu na otrzymywane świadczenie

W czerwcu 2016 r. emeryt oraz rencista będzie mógł dorobić o 80,20 zł więcej niż w maju. Od czerwca wzrośnie bowiem wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (od 1 czerwca 2016 r. – 2927,10 zł, do 31 maja kwota ta wynosi 2846,90 zł),. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 czerwca – 5436 zł, do 31 maja było 5287,10 zł), prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Źródło: Artykuł