Obowiązki posiadacza odpadów – informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami – termin 1

Obowiązki posiadacza odpadów – informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami – termin 1

Obowiązki posiadacza odpadów – informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami – termin 15 marca 2011

Informację nt. zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Katowice, ul. Wita Stwosza 7 pok 301-304, tel. , 78 35 627, 78 35 628, 78 35 629, fax +48 (32) 78 35 660

Podstawa prawna:

Ustawa o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z poźn. zm.)

 

OBOWIĄZEK EWIDENCJI ODPADÓW

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 13 ww. ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby bieżącej ewidencji odpadów zostały określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249, poz. 1673)

 

Od 1 stycznia 2011 r. ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

  • karta ewidencji odpadów – służy do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów w zakresie np. ilości wytwarzanych odpadów, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu oraz przekazywanych lub przyjętych od innych podmiotów,
  • karta przekazania odpadu – wykorzystywana przy przekazywaniu odpadów innym podmiotom, sporządzana przez przekazującego odpad, następnie wypełniana przez transportującego odpad oraz przyjmującego odpad,
  • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych – stosowana tylko w oczyszczalniach ścieków,
  • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – prowadzą ją tylko zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji – dotyczy tylko stacji demontażu oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów.

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH O ODPADACH

 

Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów oraz wykaz decyzji w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z w/w ustawą o odpadach wraz z okresem ich obowiązywania (od dnia do dnia).

Zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do przechowywania zbiorczych zestawień danych, do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.

Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa:

w latach 2002-2006
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152 poz. 1737 z 2001 r.)

od 2007 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101 poz. 686 z 2007 r.)

 

Zgodnie z art. 79c. ust 3. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Informację nt. zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Katowice, ul. Wita Stwosza 7 pok 301-304, tel. , 78 35 627, 78 35 628, 78 35 629, fax +48 (32) 78 35 660

 

Obowiązujacy wzór zbiorczego zestawienia danych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101 poz. 686 z 2007 r.)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r. nr 249 poz. 1673)

 

Link  do poradnika przedsiębiorcy :

http://www.odpady.net.pl/up_pliki/pliki/poradnik-ewidencja.pdf