Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości i dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych do tego rejestru, np.: spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych, partnerskich, spółdzielni.

W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) należy złożyć następujące dokumenty:

1) roczne sprawozdanie finansowe,

2) opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu,

3) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

4) sprawozdanie z działalności – dotyczy jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości (o ile jednostki te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych w tym względzie).

Zwracamy uwagę, iż wzmianka o złożeniu do KRS rocznego sprawozdania finansowego jest przekazywana bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.), dalej zwanej ustawą o KRS.

Źródło: Artykuł