Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości, na której najbardziej skorzystają małe firmy. Uproszczoną księgowość również będą mogły stosować organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tys. zł .

Rząd przygotował zmiany, które mają na celu m.in. dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i wprowadzenie ułatwień dla małych firm. Bedą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Zostaną również zwolnione ze sporządzania sprawozdania z działalności – pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej. Małe firmy zostaną też zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Zniesiony będzie obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, jednak pozostanie wymóg składania tych sprawozdań z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego. Pojawiła się również możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

 

Źródło: artykuł