Nowe wzory deklaracji CIT i IFT

Nowe wzory deklaracji CIT i IFT

Nowe wzory CIT

W Dzienniku Ustaw nr 265 z 8 grudnia 2011 r., pod poz. 1575, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Rozporządzenie to określiło nowe wzory:

 

 • CIT-6R – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
 • CIT-6AR – deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-9R – deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP,
 • CIT-11R – deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR,
 • CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-8A – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-8B – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-5 – oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-8/O – informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
 • CIT-D – informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
 • CIT-7 – informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • IFT-2/IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

 

Zmiany w powyższych formularzach wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 171, poz. 1016). Numer identyfikacji podatkowej NIP został zastąpiony identyfikatorem podatkowym (NIP).

Nowe wzory formularzy stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., a zakończy się po tym dniu, do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują nowe wzory formularzy.

Powyższe nie dotyczy deklaracji, zeznań, oświadczeń i informacji podatkowych złożonych na formularzach dotychczasowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Nowe wzory IFT

W Dzienniku Ustaw nr 268 z 14 grudnia 2011 r., pod poz. 1583, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy.

Rozporządzenie to określa nowy wzór informacji IFT-3/IFT-3R i załącznika do tej informacji (IFT/A). Przypomnijmy, że w ww. informacji wykazuje się przychody (dochody) z oszczędności, o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy o PDOF, wypłacanych w formie odsetek osobom fizycznym.

Rozporządzenie to wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia (czyli od 13 lutego 2012 r.) i jednocześnie utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w tej samej sprawie (Dz. U. nr 212, poz. 1563).

Źródło: www