księgi Handlowe (KH)

księgi Handlowe (KH)

Witamy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ( tzw. pełna księgowość) zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dn. 29.09.1994 r. (DZ.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), w oparciu o dostarczone nam dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności , w tym:
– weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych
– księgowanie operacji gospodarczych na kontach
– sporządzanie rejestrów VAT
– obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji
– sporządzanie sprawozdań finansowych GUS
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– przygotowanie sprawozdań finansowych , tj. bilansu i rachunku zysków i strat wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi