Najem razem czy osobno

Najem razem czy osobno

Jeśli przychody z wynajmu wspólnego mieszkania chce rozliczać tylko jeden z małżonków musi poinformować o tym fiskusa

 

Przy­cho­dy z naj­mu mo­żna opo­dat­ko­wać na za­sa­dach ogól­nych (we­dług ska­li, chy­ba że wła­ści­ciel pro­wa­dzi dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i  wy­brał staw­kę li­nio­wą) al­bo ry­czał­tem. O wy­bo­rze for­my roz­li­cza­nia należy po­in­for­mo­wać fi­sku­sa do 20 stycz­nia. Chy­ba że podatnik od ra­zu zde­cy­do­wał się na za­sa­dy ogól­ne, wte­dy żad­ne oświad­cze­nie nie jest po­trzeb­ne. Za­wia­do­mie­nie mu­si­ zło­żyć, je­śli wy­bra­ł ry­czałt al­bo zmie­nił for­mę opo­dat­ko­wa­nia (np. z ry­czał­tu na  za­sa­dy ogól­ne).

Któ­ry spo­sób opo­dat­ko­wa­nia jest ko­rzyst­niej­szy? Prze­waż­nie ry­czałt, gdyż od przy­cho­dów pła­ci­ się tyl­ko 8,5-proc. po­da­tek. Nie mo­żna wpraw­dzie od­li­czyć kosz­tów wy­naj­mu, ale z re­gu­ły i tak jest to bar­dziej opła­cal­ne niż 18 lub 32-proc. da­ni­na na ska­li po­dat­ko­wej.

Jak zy­ski z naj­mu roz­li­cza­ją mał­żon­ko­wie? Je­śli ist­nie­je mię­dzy ni­mi wspól­ność ma­jąt­ko­wa, opła­ty czyn­szo­we są ich wspól­nym przy­cho­dem (wy­ka­zu­ją je po po­ło­wie).

Przy­chód mo­że jed­nak być w ca­ło­ści roz­li­cza­ny tyl­ko przez jed­no z nich. W tej spra­wie trze­ba zło­żyć w urzę­dzie skar­bo­wym oświad­cze­nie. Należy je skła­dać w każ­dym ro­ku, na­wet je­śli mał­żon­ko­wie nie zmie­nia­ją za­sad roz­li­cza­nia.

Z art. 12 ust. 6 usta­wy o ry­czał­cie oraz art. 8 ust. 3 usta­wy o PIT wy­ni­ka, że mał­żon­ko­wie mu­szą zło­żyć oświad­cze­nie wspól­nie. Ry­czał­tow­cy po­win­ni to zro­bić do 20 stycz­nia, a je­śli na­jem roz­po­czy­na się w trak­cie ro­ku – w ter­mi­nie pierw­szej wpła­ty ry­czał­tu.

Je­śli mał­żon­ko­wie roz­li­cza­ją się we­dług ska­li, za­wia­do­mie­nie skła­da­ją do 20. dnia mie­sią­ca na­stę­pu­ją­ce­go po mie­sią­cu, w któ­rym uzyskali pierw­szy w da­nym ro­ku przy­chód.

Z art. 12 ust. 8 usta­wy o ry­czał­cie oraz art. 8 ust. 5 usta­wy o PIT wy­ni­ka, że wy­bór ta­kie­go spo­so­bu roz­li­cza­nia obo­wią­zu­je za  ca­ły da­ny rok po­dat­ko­wy. Dla­te­go wła­śnie oświad­cze­nie trze­ba po­wta­rzać co rok.

Skła­da się je w urzę­dzie skar­bo­wym wła­ści­wym we­dług na­sze­go miej­sca za­miesz­ka­nia. Nie ma tu zna­cze­nia miej­sce po­ło­że­nia wy­naj­mo­wa­ne­go lo­ka­lu.

Jak się roz­li­czyć z urzę­dem, je­śli miesz­ka­nie wcho­dzi w skład ma­jąt­ku od­ręb­ne­go mał­żon­ka (np. zo­sta­ło ku­pio­ne przed za­war­ciem mał­żeń­stwa)? Fi­skus uwa­ża, że w ta­kiej sy­tu­acji przy­cho­dy wy­ka­zu­je tyl­ko to z mał­żo­nków, któ­re jest wła­ści­cie­lem miesz­ka­nia.

Przy­kła­do­wo Izba Skar­bo­wa w Byd­gosz­czy (in­ter­pre­ta­cja nr ITP­B1/415-149/10/HD) stwier­dzi­ła, że za­sa­da pro­por­cjo­nal­ne­go usta­la­nia przy­cho­du nie ma za­sto­so­wa­nia, gdy przed­miot naj­mu na­le­ży do ma­jąt­ku od­ręb­ne­go jed­ne­go z mał­żon­ków (cho­dzi­ło tu o miesz­ka­nie otrzy­ma­ne w da­ro­wiź­nie), nie ma­my bo­wiem wów­czas do  czy­nie­nia ze współ­wła­sno­ścią.

Oświad­cze­nie o wy­bo­rze opo­dat­ko­wa­nia ry­czał­tem skła­da więc wy­łącz­nie to z mał­żo­nków, któ­re jest wła­ści­cie­lem lo­ka­lu.

Po­dob­ne sta­no­wi­sko przed­sta­wi­ła Izba Skar­bo­wa w Po­zna­niu (in­ter­pre­ta­cja nr ILP­B1/415-755/08-2/AG). ∑

Źródło: Rzeczpospolita – PRZE­MY­SŁAW WOJ­TA­SIK