Nadal można skorzystać z abolicji w ZUS

Nadal można skorzystać z abolicji w ZUS

Płatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność i mają zaległości w składkach mogą się starać o ich umorzenie do 15 stycznie 2015 r. Skorzystanie z tego rozwiązania możliwe jest dla tych co prowadzili działalność w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

O abolicję starać się mogą osoby podlegające w w/w okresie ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności:

  1. na podstawie przepisów o działalności gospodarczej czy innych przepisów szczególnych,
  2. działalności twórczej, artystycznej, działalności w zakresie wolnego zawodu, jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

O takie zwolnienie mogą się ubiegać także spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzję o przeniesieniu na nich zobowiązań płatnika za w/w okres.

Podmioty mogące skorzystać z amnestii ustawodawca podzielił na dwie grupy:

  1. osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności przed 1 września 2012 r. i nie prowadzą jej w dniu wydania decyzji o umorzeniu,
  2. podmioty inne niż w/w, dla których decyzja będzie mogła być wydana dopiero po ustosunkowaniu się Komisji Europejskiej w kwestii czy pomoc zgodna jest z przepisami unijnymi.

Decyzja o umorzeniu będzie mogła być wydana dopiero po opłaceniu należności, które nie mogą być objęte amnestią.

Abolicji podlegają:

  1. składki na ubezpieczenie społeczne,
  2. zdrowotne, Fundusz Pracy,
  3. odsetki za zwłokę naliczone od długu podlegającego umorzeniu,
  4. opłata prolongacyjna, dodatkowa opłata, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.