Naczelnik urzędu skarbowego nie jest doradcą podatnika

Naczelnik urzędu skarbowego nie jest doradcą podatnika

Orzeczenie 
Organy podatkowe nie mogą spełnić żądań podatnika, które nie są przewidziane przepisami 
prawa. Jeśli podatnik składa do organu pismo o nieprecyzyjnej treści, to nie zostanie ono 
uwzględnione. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w relacjach z organami podatkowymi jest 
pewna granica dopuszczalności składanych pism. 

W sprawie, którą zajął się sąd, naczelnik urzędu skarbowego prowadził postępowanie 
egzekucyjne przeciwko podatnikowi na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez 
wierzyciela – wójta gminy. Tytuły te obejmowały należność za nieuiszczony podatek od środków 
transportowych.

Podatnik wystosował pismo do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) w sprawie 
rozpatrzenia tytułów wykonawczych. SKO zwróciło się do skarżącego o sprecyzowanie, czy pismo 
jest zażaleniem na tytuły wykonawcze i na sposób prowadzenia egzekucji, czy też jest to 
zażalenie na postanowienie wójta gminy. Podatnik poinformował, że tak naprawdę domaga się 
wycofania tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego, którego te tytuły dotyczą. SKO 
stwierdziło niedopuszczalność złożenia pisma, które prawdopodobnie miało być zażaleniem na 
tytuły wykonawcze.

Potwierdził to również wojewódzki sąd administracyjny, do którego skargę złożył podatnik. 
Według sądu tytuł wykonawczy jest dokumentem urzędowym warunkującym wszczęcie egzekucji. Z 
kolei wystawienie tego tytułu wykonawczego jest czynnością wierzyciela o charakterze 
materialno-technicznym. Nie jest natomiast postanowieniem organu egzekucyjnego. Oznacza to, 
że nie występuje tu przedmiot zaskarżenia.

Tym samym według sądu środkiem obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym są zarzuty w 
sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, a nie wniosek o wycofanie tytułów 
wykonawczych. Organy prawidłowo oceniły, że pismo z taką prośbą jest niedopuszczalne. 
Naczelny Sąd Administracyjny również podzielił te argumenty.

Sędzia Grzegorz Krzymień podkreślił, że organy podatkowe nie mogą być doradcą podatnika i 
wskazywać mu, jakich środków prawnych powinien on użyć. Byłoby to przeciwstawne do funkcji 
organów podatkowych, jakie związane są z rozstrzygnięciami władczymi. Jeśli intencją 
podatnika było, aby SKO wpłynęło na wójta, żeby ten wycofał tytuły wykonawcze, to w takiej 
sytuacji organ podatkowy nie dysponuje żadnym środkiem prawnym.

Wyrok jest prawomocny.

DGP przypomina

Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych 
lub odmowy uchylenia tych czynności służy zażalenie

W stosunku do organów egzekucyjnych będących organami samorządu terytorialnego nadzór nad 
egzekucją należności pieniężnych sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze. 

ORZECZNICTWO Wyrok NSA z 17 lutego 2012 r. sygn. akt II FSK 1097/10. 
www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia 

Opracował: Przemysław Molik