Mikro pożyczka 5 tysięcy

Mikro pożyczka 5 tysięcy

Mikro pożyczka 5 tyś – istnieje możliwość , iż pożyczka będzie bezzwrotna
Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, którzy:
– w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki: zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
– osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
– prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

UWAGA: Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.