Limit pełnej rachunkowości

Limit pełnej rachunkowości

Limit przejścia firm na prowadzenie pełnej księgowości na rok 2012 wynosi 5 293 440 zł. Jeżeli przedsiębiorcy  oraz spółki, których przychód netto za cały rok 2011 przekroczy limit 5 293 440 zł są zobowiązane do przejścia na  księgi handlowe, czyli prowadzenia pełnej księgowości.

Rachunkowość – limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy

1’200’000 euro 4’784’400 zł 2011

1’200’000 euro  5’293’440 zł 2012

 

* Kurs średni euro NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy

30.09.2010r. 3,9870 zł

30.09.2011r. 4,4112 zł

 

(Przykład)

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. I tak w 2004r. do prowadzenia ksiąg zobowiązane będą podmioty, których obrót w 2003r. przekroczył 3’714’800 zł.

Jednostki balansujące „na krawędzi” powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 30 września danego roku, porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.):

Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (…)

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro(…)”