Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem

Dokonaliśmy sprzedaży towarów udokumentowanej paragonem z kasy fiskalnej.
Po miesiącu kupujący dokonał zwrotu towarów. W jaki sposób należy skorygować obrót
zaewidencjonowany w kasie?

Kasa rejestrująca dzięki swej konstrukcji i zastosowanym
zabezpieczeniom nie posiada żadnych technicznych możliwości
przeprowadzenia korekty informacji zapisanych w jej pamięci.

Brak możliwości korekty danych zapisanych w pamięci kasy fiskalnej
nie oznacza jednak braku możliwości korekty pomyłek, które są
nieuniknione w każdej działalności gospodarczej. Podatnik ma przecież
obowiązek rzetelnego prowadzenia ewidencji podatkowych,
odzwierciedlających rzeczywiste operacje gospodarcze.

Podobnie w przypadku zwrotu towarów spowodowanego odstąpieniem od
umowy sprzedaży, bądź też uznaniem reklamacji, podatnik zobowiązany
jest do odpowiedniego udokumentowania tego zwrotu. Zgodnie z art. 29
ust. 4 ustawy o VAT, obrót (będący podstawą opodatkowania) zmniejsza
się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych
rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość
zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu
przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych
dopłat o podobnym charakterze. Powyższy przepis pozwala więc na
pomniejszenia uzyskanego obrotu między innymi o kwoty odpowiadające
wartości zwróconych towarów, pod warunkiem, że te zwroty, co do
zasady, są prawnie dopuszczalne i zostały udokumentowane.

W związku z tym, iż budowa kas nie pozwala na korektę danych
zapisanych w pamięci fiskalnej, należy jej dokonywać za pomocą innych
urządzeń księgowych. Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze nie
regulują w sposób szczególny zasad dokonywania tej korekty.
Zastosowanie ma więc podstawowa reguła określona w art. 109 ust. 3
ustawy o VAT, w myśl której podatnicy, z wyjątkiem podatników
wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie
art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113
ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty
określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i
podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku
naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku
podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji
podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125,
134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego
sporządzenia deklaracji podatkowej. Podatnik powinien więc prowadzić
ewidencję korekt, w której powinny być zapisywane wszelkie zdarzenia
związane z korektą obrotu, takie jak: błędy kasjera, udzielone
rabaty, zwroty towarów, na podstawie której będzie mógł sporządzić
prawidłową deklarację podatkową. Prawodawca nie określa wzoru takiej
ewidencji, dlatego też podatnicy mogą je prowadzić w dowolnej formie.

Źródło: artykuł