Komu opłaca się wybór zaliczek uproszczonych

Komu opłaca się wybór zaliczek uproszczonych

Przedsiębiorca rozważa zmianę zasad opłacania zaliczek na PIT z ogólnych na uproszczone. W 
jakich przypadkach takie rozwiązanie jest korzystne? 

Barbara Głowacka 
konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wpłacać zaliczki 
miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie. Mają one wysokość 1/12 kwoty 
obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej (lub podatku liniowego) od dochodu wykazanego 
w zeznaniu złożonym: w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku 
podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeżeli w zeznaniu za poprzedzający 
rok podatkowy podatnicy nie wykazali dochodu albo wykazali dochód w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego 
przedziału skali podatkowej). Zaliczki uproszczone mają stałą wysokość przez cały rok. Należy zauważyć, że podatnicy, 
którzy wybrali uproszczoną formę płatności zaliczek, muszą stosować ją przez cały rok 
podatkowy. Wskazana metoda będzie dla podatnika korzystna, jeżeli w roku podatkowym, w 
którym zamierza ją stosować, będzie osiągał dochody wyższe niż w roku, który stanowi 
podstawę do ustalenia wysokości uproszczonych zaliczek.

Zaliczki uproszczone są korzystne 
dla tych podatników, których dochód zależny jest od sezonu czy też ulega z każdym rokiem 
podwyższeniu. Podatnicy osiągający wzrost dochodu mogą poprzez zaliczki zryczałtowane 
przesunąć ostateczną wartość podatku do zapłaty dopiero na koniec kwietnia roku następnego 
po roku, w którym uzyskali dochód do opodatkowania, bez obowiązku zapłaty odsetek. Ponadto 
oczywistą zaletą zaliczek uproszczonych jest brak konieczności wyliczania dochodu i podatku 
co miesiąc. Zawiadomienie o wyborze zaliczek uproszczonych w tym roku należy złożyć do 20 lutego.

Podstawa prawna

Art. 44 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 
Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z póź. zm.).

 

Źródło: Pani Magdalena Majkowska