Kiedy przejście na ryczałt jest dla firmy opłacalne?

Kiedy przejście na ryczałt jest dla firmy opłacalne?

Podatnik świadczy usługi transportu taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Do końca 2011 r. rozliczał się na zasadach ogólnych. Jego miesięczny przychód to ok. 7 tys. zł (bez VAT). Uwzględniał koszty napraw samochodu, zakupu paliwa do niego oraz opłat za telefon, internet i inne drobne rachunki. Czy opłacalne będzie przejście w 2012 roku na ryczałt?

 

Przemysław Powierza

doradca podatkowy w KZWS-RSM International

Zasady ogólne oznaczają, że opodatkowaniu podlega dochód rozumiany jako różnica między przychodem i kosztami jego uzyskania. Podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, wydatków na internet, wydatków rehabilitacyjnych i niektórych darowizn. Odliczeń nie dokonuje się, jeżeli którykolwiek z wydatków został już uwzględniony w rozliczeniu jako koszt uzyskania przychodu.

Sytuacja prezentuje się inaczej przy rozliczeniu ryczałtowym. Ryczałt oznacza, że podatek należy zapłacić od przychodu, niepomniejszanego o koszty jego uzyskania. Zatem podatek będzie należny od kwoty uzyskanych wpływów (bez VAT), niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wystąpiły jakiekolwiek koszty i w jakiej wysokości. Podstawą opodatkowania jest w takiej sytuacji właśnie przychód (po pomniejszeniu o odliczenia, zasadniczo identyczne jak w przypadku zasad ogólnych) i to do niego stosuje się ustaloną w ustawie stawkę podatkową. Skoro nie wolno uwzględnić żadnych kosztów, to nie odliczymy wydatków na naprawy, paliwo, telefon czy drobne rachunki. Jedynym wyjątkiem będzie internet – który można uwzględnić w formie specjalnego odliczenia od podstawy opodatkowania (razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wydatkami rehabilitacyjnymi i darowiznami – w ramach limitów). Podatek będzie więc należny w określonej wysokości (w relacji do osiągniętych przychodów), niezależnie od tego, jak wysokie będą poniesione koszty.

Zakładając przychód na poziomie 7 tys. zł miesięcznie, koszty uzyskania przychodu na poziomie 2 tys. zł miesięcznie oraz odliczenia na poziomie 1 tys. zł miesięcznie (identyczne dla obu wariantów), otrzymamy prostą kalkulację: roczny podatek na zasadach ogólnych wynosi: 48 000 x 18 proc. – 556,02 (kwota wolna) = 8083,98 zł, natomiast roczny podatek ryczałtowy: 72 000 x 5,5 proc. = 3960,00 zł.

Zdecydowanie bardziej opłacalny będzie więc ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zacznie się opłacać już wtedy, gdy roczna podstawa opodatkowania przekroczy ok. 4500 zł. Należy jednak pamiętać, że wzięliśmy pod uwagę rozliczanie stosunkowo niskiego ryczałtu, gdyż: wysokość przychodu uzyskanego w ubiegłym roku nie przekroczyła kwoty 661 680,00 zł; podatnik wykonuje działalność taborem o ładowności powyżej 2 ton (w innych przypadkach stawka wyniesie 8,5 proc. przychodów).

Zakładam także, że w zakres działalności podatnika nie wchodzi handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (jeżeli jest inaczej – nie wolno w ogóle stosować ryczałtu). Nie wolno także zapominać, że wynik kalkulacji może być inny, gdy uwzględni się inną wysokość kosztów uzyskania przychodu oraz odliczeń.

Ważne 
Wybór do rozliczeń z fiskusem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że podatek należy zapłacić od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania

Podstawa prawna 
Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

 

Źródło: Pani Magdalena Majkowska