Kasy fiskalne on-line – przypominamy , że został przesunięty termin obowiązkowej instalacji dla pewnych grup.

Kasy fiskalne on-line – przypominamy , że został przesunięty termin obowiązkowej instalacji dla pewnych grup.

W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i podejmowanymi szeroko przez administrację publiczną działaniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia funkcjonowania społeczeństwa i państwa, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059).

Przepisy tego rozporządzenia przedłużają stosowanie używanych dotąd kas przez podatników:

świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – do dnia 31 grudnia 2020 r.,
dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – do dnia 31 grudnia 2020 r.,
świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) – do dnia 30 czerwca 2021 r.
W związku z przesunięciem terminów obowiązkowego stosowania kas on-line przez ww. podatników, w § 1 ust. 2 rozporządzenia przedłużono również terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi na zakup kas on-line – odpowiednio na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz 1 lipca 2021 r.