Jakie wymiary czasu pracy w 2013 roku

Jakie wymiary czasu pracy w 2013 roku

2008 godzin w 251 dni, tyle przepracują w 2013 roku zatrudnieni na pełnym etacie, bez względu na zastosowany okres rozliczeniowy. W porównaniu do 2012 roku dla osób pracujących od poniedziałku do piątku to mniej o jeden dzień (8 godzin). Najwięcej pracy czeka nas w lipcu i październiku, najmniej w listopadzie. W skali miesiąca będzie to odpowiednio 184 i 152 godziny

Wymiar czasu pracy to maksymalna liczba godzin, jaką pracownik może przepracować w trakcie danego okresu rozliczeniowego. Jego ustalenie jest niezbędne do prawidłowego zaplanowania zatrudnionemu czasu pracy. Niedopuszczalne jest planowanie w harmonogramach większej liczby godzin pracy, niż wynikałoby to z wymiaru. Takie działanie byłoby bowiem równoznaczne z planowaniem pracy nadliczbowej, która z zasady jest nieprzewidywalna, skoro dopuszcza się ją jedynie w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, bądź też w razie wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151 par. 1 k.p.). Możliwa jest natomiast sytuacja przeciwna, tj. taka, w której w harmonogramie przewidziano mniejszą liczbę godzin, niż wynikałoby to z obowiązującego wymiaru czasu pracy. Takie działanie, choć prawnie dopuszczalne, jest jednak nieekonomiczne z punktu widzenia pracodawcy. Mimo bowiem, iż pracownik nie wypracowałby pełnego wymiaru czasu pracy, zachowałby prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.

Zasady postępowania

W celu obliczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym należy:

wpomnożyć pełne tygodnie przypadające w okresie rozliczeniowym przez 40 godzin (tj. tygodniową normę czasu pracy),

wpomnożyć liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przez 8 godzin (tj. dobową normę czasu pracy) oraz

wzsumować oba wyniki (art. 130 par. 1 k.p.).

Wskazana powyżej metoda ustalania wymiaru czasu pracy wskazuje, iż wymiar może różnić się dla poszczególnych okresów rozliczeniowych, w związku z czym konieczne jest jego odrębne ustalanie dla każdego z nich.

Święto w innym dniu niż niedziela

Ustalając wymiar czasu pracy należy pamiętać o tym, że jeśli w danym okresie rozliczeniowym występuje święto w innym dniu niż niedziela, to obniża ono wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 par. 2 k.p.). Oznacza to, że od ustalonego zgodnie z powyższymi regułami wymiaru czasu pracy należy – za takie święto – odjąć 8 godzin.

Od 8 października 2012 r. nie ma przy tym znaczenia, czy święto przypadnie na dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, wynikający z obowiązującego u pracodawcy rozkładu czasu pracy. Nawet w takim wypadku obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie zatrudnionemu dnia wolnego od pracy w innym terminie. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (K 27/11, Dz.U. z 2012 r., poz. 1110), który stwierdził niezgodność z konstytucją art. 130 par. 21 k.p., obowiązującego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 7 października 2012 r. Przepis ten stanowił, że jeśli święto przypadało na dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wynikającego z obowiązującego u pracodawcy rozkładu czasu pracy, to nie powodowało ono obniżenia wymiaru czasu pracy. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego regulacja ta była niezgodna z konstytucyjną zasadą równości wynikającą z art. 32 ust. 1 konstytucji. Umożliwiała ona bowiem różnicowanie pracowników w zakresie czasu pracy, którego wyłącznym powodem był zastosowany wobec nich rozkład czasu pracy. Niestety w przypadku większości pracowników w Polsce, dla których najczęściej dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota, wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie wywrze skutków w 2013 roku, gdyż dopiero w kolejnym – 2014 roku święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy przypadnie w sobotę (3 maja i 1 listopada 2014 r.).

Pełny tydzień

Skoro obliczanie wymiaru czasu pracy rozpoczynamy od ustalenia liczby pełnych tygodni, przypadających w danym okresie rozliczeniowym, musimy pamiętać, że na użytek przepisów prawa pracy przez tydzień rozumie się 7 kolejnych dni kalendarzowych, liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (art. 128 par. 3 pkt 2 k.p). [przykład 1]

Skoro tak, to w miesięcznych okresach rozliczeniowych zmieszczą się zawsze 4 pełne tygodnie, które przypadną od 1. do 28. dnia każdego miesiąca. W celu obliczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy trzeba będzie ustalić jedynie liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (tj. wystających poza pełne tygodnie), przypadających od poniedziałku do piątku. [przykład 2]

Okresy rozliczeniowe

Wymiar czasu pracy ustalamy zawsze dla przyjętego okresu rozliczeniowego, którego maksymalna długość uzależniona jest od przyjętego systemu czasu pracy.

Najpopularniejszym w praktyce stosowanym okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc, który może być stosowany we wszystkich systemach czasu pracy, z wyjątkiem ruchu ciągłego, dla którego okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 4 tygodni. [tabela 1]

Ogółem w 2013 roku przypada do przepracowania 251 dni, czyli 2008 godzin (251 dni × 8 godzin). Analogicznie oblicza się wymiar czasu pracy dla dłuższych niż 1-miesięczne okresów rozliczeniowych, z których najpopularniejsze są 3- i 4-miesięczne.

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy może być stosowany dla równoważnego systemu czasu pracy (art. 135 par. 2 k.p.) i dla równoważnego systemu czasu pracy z przedłużonym dobowym wymiarem czasu pracy do 24 godz. (art. 137 k.p.). [przykład 3] [tabela 2]

Natomiast 4-miesięczny okres rozliczeniowy może być stosowany w podstawowym systemie czasu pracy (art. 129 par. 1 k.p.), w systemie równoważnym, ale tylko przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych (art. 135 par. 3 k.p.), w systemie przerywanym (art. 139 k.p.) i zadaniowym (art. 140 k.p.). [tabela 3]

Dokonując rozliczenia czasu pracy po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego trzeba jednak pamiętać o zasadzie, w myśl której obowiązujący wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym należy obniżyć o liczbę godzin, którą pracownik powinien był przepracować w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 par. 3 k.p.).

Służba zdrowia

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie przewiduje odmiennego sposobu ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników służby zdrowia, a więc również do nich zastosowanie ma art. 130 k.p. Praktyczny problem polega jednak na tym, że ustawa przewiduje 4 rodzaje norm czasu pracy dla różnych grup zatrudnionych, a w kodeksie pracy ciągle brakuje przepisu, że zamiast 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień stosujemy odpowiednio inne wielkości. W praktyce jednak i tak należy postąpić w taki sposób, gdyż w przeciwnym razie wymiary dla większości zatrudnionych w służbie zdrowia byłyby zawyżone. Ustalając wymiar czasu pracy, należy zatem zastosować trzy rodzaje norm wynikających z art. 93 ustawy o działalności leczniczej, a w okresie przejściowym do 1 lipca 2014 r. jeszcze skrócone normy czasu pracy dla pracowników pracujących w warunkach szczególnych, wynikające z art. 214 ustawy o działalności leczniczej. Tak więc w 2013 roku nadal konieczne będą cztery samodzielne obliczenia dla różnych wielkości. W projekcie nowelizacji przepisów o czasie pracy w kodeksie pracy, nad którym pracuje komisja trójstronna, przewidziana jest zmiana art. 130 k.p. polegająca na dodaniu dodatkowego paragrafu zobowiązującego do odpowiedniego przyjmowania norm czasu pracy obowiązujących danego pracownika. Zmiana ta rozwiąże więc definitywnie opisany wyżej problem.

Różne wielkości

Normy czasu pracy wynikające z ustawy o działalności leczniczej niezbędne do obliczenia wymiarów czasu pracy to:

w7 godzin i 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin i 55 minut tygodniowo – podstawowa wielkość norm w podmiocie leczniczym,

w8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo – normy dla pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych zatrudnionych w podmiocie leczniczym,

w6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin tygodniowo – normy dla pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami,

w5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin tygodniowo – norma czasu pracy pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych takich jak: radiologia, radioterapia, medycyna nuklearna, stosujących promieniowanie jonizujące oraz w komórkach fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów.

Oceniając sposób regulacji norm czasu pracy w podmiotach leczniczych należy stwierdzić, że dla trzech przypadków szczególnych przewidziano specyficzne normy czasu pracy, a jako wielkość podstawową należy przyjąć 7 godzin i 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin i 55 minut tygodniowo, a nie 8 i 40 godzin. Tak więc pracownicy, którzy nie mieszczą się w żadnej z trzech wskazanych wyżej specyficznych grup, pracują według norm podstawowych obowiązujących w służbie zdrowia. Dotyczy to głównie pracowników administracyjnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, gdyż osoby te trudno zakwalifikować do pracowników technicznych, obsługi lub gospodarczych.

Analogiczny pogląd prezentuje Ministerstwo Zdrowia w wydanym 8 października 2010 r. stanowisku w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników administracyjnych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (MZ-BP-P-0620-5384-2/AP/10). Resort stwierdził w nim, że zgodnie z art. 32g ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.), zastąpionej obecnie przez ustawę o działalności leczniczej, wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 32i ust. 1 tej ustawy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie mógł przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień. Powyższy wymiar czasu pracy, jako norma podstawowa, dotyczył również pracowników administracyjnych. Mimo że stanowisko to zostało wydane na postawie nieobowiązującego już aktu prawnego, nie straciło nic ze swej aktualności w obecnym stanie prawnym.

Maksymalnie trzy lub cztery miesiące

Przed obliczeniem wymiarów czasu pracy dla poszczególnych grup w służbie zdrowia należy uporządkować jeszcze problematykę okresów rozliczeniowych czasu pracy, jakie są możliwe do wprowadzenia w poszczególnych przypadkach. W tym zakresie należy stwierdzić, że przepisy przewidują zaskakujące rozwiązanie, gdyż dla wszystkich grup możliwy będzie maksymalnie 3-miesięczny okres rozliczeniowy, dozwolony na mocy art. 93 ustawy o działalności leczniczej. Jedynie dla grup zawodowych, które mogą pracować w równoważnym systemie czasu pracy, art. 94 ustawy o działalności leczniczej dopuszcza zastosowanie 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Powyższe działanie jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a więc nie zawsze. Należy jednak zauważyć, że klauzula generalna użyta w tym przepisie pozwala na daleko idące jego stosowanie, gdyż ma ona bardzo ogólny charakter.

W odniesieniu do pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych możliwe jest zatrudnienie zarówno w podstawowym, jak i w równoważnym systemie czasu pracy. Tak więc w ich przypadku adekwatne pozostaną ogólne wyliczenia poczynione na początku niniejszego opracowania, gdyż mogą oni pracować w 1-miesięcznych, 3-miesięcznych lub 4-miesięcznych okresach rozliczeniowych, a obowiązują ich normy czasu pracy takie jak w kodeksie pracy (tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu).

Podstawowa norma

Pracownicy, których obowiązuje norma dobowa 7 godzin i 35 minut oraz tygodniowa 37 godzin i 55 minut, również mogą pracować nie tylko w podstawowym, ale także w równoważnym systemie czasu pracy. W ich przypadku możliwy jest więc 1-, 3- lub 4-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. [tabele 4–6]

Niewidomi

Trzecią grupą zawodową, której dotyczą odrębności w czasie pracy, są pracownicy niewidomi zatrudnieni na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami. Tę grupę zawodową obowiązują 6-godzinna norma dobowa i 30-godzinna norma tygodniowa. Takie osoby, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, nie mogą być zatrudnianie w równoważnym systemie czasu pracy, a więc ich okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 3 miesięcy. W praktyce wynosi on najczęściej 1 miesiąc lub 3 miesiące. [tabele 7, 8]

W szczególnych warunkach

Normy czasu pracy osób zatrudnionych w szczególnych warunkach nie wynikają z art. 93 ustawy o działalności leczniczej, gdyż docelowo od lipca 2014 r. osoby te będą pracowały zgodnie z podstawowymi wielkościami norm obowiązujących w służbie zdrowia. W okresie przejściowym ich czas pracy uregulowano w art. 214 tej ustawy, który jednak samodzielnie nie określa długości okresu rozliczeniowego obowiązującego takich pracowników. Stanowi jedynie, że normy, które ich dotyczą, obowiązują w „przyjętym okresie rozliczeniowym”. W związku z tym długość dopuszczalnego okresu rozliczeniowego należy ustalić w oparciu o przepisy art. 93 i 94 ustawy o działalności leczniczej. W konsekwencji będzie więc ona zależała od tego, w jakich systemach czasu pracy mogą być zatrudniane takie osoby.

W praktyce sporne jest, czy tacy pracownicy mogą być zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy. Początkowo, po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, zostało to dopuszczone, co wynikało m.in. z oficjalnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia. Obecnie Główny Inspektorat Pracy stoi na stanowisku niedopuszczalności takich praktyk w okresie przejściowym do 1 lipca 2014 r. (por. stanowisko GIP z 15 lutego 2012 r., GNP-306-072-7-1/12). Pogląd ten poparł również resort zdrowia, powołując się na stanowisko GIP w tym zakresie i stwierdzając nieaktualność swojego pierwszego stanowiska dotyczącego powyższej problematyki (por. stanowisko Ministerstwa Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r., MZ-BP-P-0620-6090-4/OG/12).

Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, że dopuszczalne są jedynie okresy rozliczeniowe trwające do 3 miesięcy, co wynika z art. 93 ustawy o działalności leczniczej, dotyczącego podstawowego systemu czasu pracy. [tabele 9, 10]

PRZYKŁAD 1

Zaczynamy od wtorku

Dla miesięcznego okresu rozliczeniowego obejmującego styczeń 2013 roku każdy tydzień będzie rozpoczynał się we wtorek i kończył w poniedziałek, natomiast w lutym 2013 roku każdy tydzień będzie rozpoczynał się w piątek i kończył w czwartek.

PRZYKŁAD 2

Liczba godzin

Dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego obejmującego styczeń 2013 roku wymiar czasu pracy ustala się w następujący sposób:

4 tygodnie × 40 godzin = 160 godzin,

3 dni (tj. 29, 30 i 31 stycznia) × 8 godzin = 24 godziny,

160 godzin + 24 godziny = 184 godziny,

184 godziny – 1 dzień (tj. święto 1 stycznia) × 8 godzin = 176 godzin.

W styczniu 3 dni wystają poza pełne tygodnie przypadające od poniedziałku do piątku (tj. 29, 30 i 31 stycznia). Do tego święto 1 stycznia przypada we wtorek, a więc powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Natomiast święto 6 stycznia przypada w niedzielę i nie powoduje obniżenia wymiaru czasu pracy. Zatem obowiązujący do przepracowania w styczniu 2013 roku wymiar czasu pracy wynosi 176 godzin.

PRZYKŁAD 3

Od stycznia do marca

Dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego obejmującego przedział czasowy od stycznia do marca 2013 roku wymiar czasu pracy ustala się w następujący sposób:

12 pełnych tygodni (od 1 stycznia do 25 marca) × 40 godzin = 480 godzin,

480 godzin + 4 dni wystające poza pełne tygodnie (tj. 26, 27, 28 i 29 marca) × 8 godzin = 480 godzin + 32 godziny = 512 godzin,

512 godzin – 1 dzień (tj. święto 1 stycznia) × 8 godzin = 504 godziny.

We wskazanym wyżej okresie rozliczeniowym wszystkie tygodnie rozpoczynają się we wtorek i kończą w poniedziałek, a więc zostają aż 4 dni wolne wystające poza pełne tygodnie. Ponadto w okresie tym przypada 1 święto w innym dniu niż niedziela (tj. 1 stycznia – wtorek), które obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zatem obowiązujący w tym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy wynosi 504 godziny.

Tabela 1. Wymiary czasu pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Miesiąc

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Styczeń

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 dzień)

176

22

2.

Luty

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

3.

Marzec

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

4.

Kwiecień

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 dzień)

168

21

5.

Maj

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 3 dni)

160

20

6.

Czerwiec

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

7.

Lipiec

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

8.

Sierpień

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 dzień)

168

21

9.

Wrzesień

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

10.

Październik

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni )

184

23

11.

Listopad

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 dni)

152

19

12.

Grudzień

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 2 dni)

160

20

Łącznie

2008

251

Tabela 2. Wymiary czasu pracy dla 3-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Okres rozliczeniowy

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Od 1 stycznia

do 31 marca

(40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 1 dzień)

504

63

2.

Od 1 kwietnia

do 30 czerwca

(40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 dni)

488

61

3.

Od 1 lipca

do 30 września

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 dzień)

520

65

4.

Od 1 października do 31 grudnia

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 4 dni)

496

62

Łącznie

2008

251

Tabela 3. Wymiary czasu pracy dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Okres rozliczeniowy

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Od 1 stycznia do 30 kwietnia

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 dni)

672

84

2.

Od 1 maja

do 31 sierpnia

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 4 dni)

672

84

3.

Od 1 września do 31 grudnia

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 4 dni)

664

83

Łącznie

2008

251

Tabela 4. Wymiary czasu pracy dla pracowników podmiotów leczniczych, objętych podstawową normą czasu pracy, w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Miesiąc

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Styczeń

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 3 dni) – (7 godz. 35 min × 1 dzień)

166 godz. 50 min

22

2.

Luty

(37 godz. 55 min × 4 tyg.)

151 godz. 40 min

20

3.

Marzec

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 1 dzień)

159 godz. 15 min

21

4.

Kwiecień

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 2 dni) – (7 godz. 35 min × 1 dzień)

159 godz. 15 min

21

5.

Maj

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 3 dni) – (7 godz. 35 min × 3 dni)

151 godz. 40 min

20

6.

Czerwiec

(37 godz. 55 min × 4 tyg.)

151 godz. 40 min

20

7.

Lipiec

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 3 dni)

174 godz. 25 min

23

8.

Sierpień

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 2 dni) – (7 godz. 35 min × 1 dzień)

159 godz. 15 min

21

9.

Wrzesień

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 1 dzień)

159 godz. 15 min

21

10.

Październik

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 3 dni)

174 godz. 25 min

23

11.

Listopad

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 1 dzień) – (7 godz. 35 min × 2 dni)

144 godz. 5 min

19

12.

Grudzień

(37 godz. 55 min × 4 tyg.) + (7 godz. 35 min × 2 dni) – (7 godz. 35 min × 2 dni)

151 godz. 40 min

20

Łącznie

1903 godz. 25 min

251

Tabela 5. Wymiary czasu pracy dla pracowników podmiotów leczniczych, objętych podstawową normą czasu pracy, w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Okres rozliczeniowy

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Od 1 stycznia do 31 marca

(37 godz. 55 min × 12 tyg.) + (7 godz. 35 min × 4 dni) – (7 godz. 35 min × 1 dzień)

477 godz. 45 min

63

2.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

(37 godz. 55 min × 13 tyg.) – (7 godz. 35 min × 4 dni)

462 godz. 35 min

61

3.

Od 1 lipca do 30 września

(37 godz. 55 min × 13 tyg.) + (7 godz. 35 min × 1 dzień) – (7 godz. 35 min × 1 dzień)

492 godz. 55 min

65

4.

Od 1 października do 31 grudnia

(37 godz. 55 min × 13 tyg.) + (7 godz. 35 min × 1 dzień) – (7 godz. 35 min × 4 dni)

470 godz. 10 min

62

Łącznie

1903 godz. 25 min

251

Tabela 6. Wymiary czasu pracy dla pracowników podmiotów leczniczych, objętych podstawową normą czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy w 4-miesięcznych okresach rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Okres rozliczeniowy

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Od 1 stycznia do 30 kwietnia

(37 godz. 55 min × 17 tyg.) + (7 godz. 35 min × 1 dzień) – (7 godz. 35 min × 2 dni)

637 godz.

84

2.

Od 1 maja do 31 sierpnia

(37 godz. 55 min × 17 tyg.) + (7 godz. 35 min × 3 dni) – (7 godz. 35 min × 4 dni)

637 godz.

84

3.

Od 1 września do 31 grudnia

(37 godz. 55 min × 17 tyg.) + (7 godz. 35 min × 2 dni) – (7 godz. 35 min × 4 dni)

629 godz. 25 min

83

Łącznie

1903 godz. 25 min

251

Tabela 7. Wymiary czasu pracy dla niewidomych pracowników podmiotów leczniczych w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Miesiąc

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Styczeń

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 3 dni) – (6 godz. × 1 dzień)

132

22

2.

Luty

(30 godz. × 4 tyg.)

120

20

3.

Marzec

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 1 dzień)

126

21

4.

Kwiecień

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 2 dni) – (6 godz. × 1 dzień)

126

21

5.

Maj

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 3 dni) – (6 godz. × 3 dni)

120

20

6.

Czerwiec

(30 godz. × 4 tyg.)

120

20

7.

Lipiec

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 3 dni)

138

23

8.

Sierpień

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 2 dni) – (6 godz. × 1 dzień)

126

21

9.

Wrzesień

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 1 dzień)

126

21

10.

Październik

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 3 dni)

138

23

11.

Listopad

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 1 dzień) – (6 godz. × 2 dni)

114

19

12.

Grudzień

(30 godz. × 4 tyg.) + (6 godz. × 2 dni) – (6 godz. × 2 dni)

120

20

Łącznie

1506

251

Tabela 8. Wymiary czasu pracy dla niewidomych pracowników podmiotów leczniczych w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Okres rozliczeniowy

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Od 1 stycznia do 31 marca

(30 godz. × 12 tyg.) + (6 godz. × 4 dni) – (6 godz. × 1 dzień)

378

63

2.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

(30 godz. × 13 tyg.) – (6 godz. × 4 dni)

366

61

3.

Od 1 lipca do 30 września

(30 godz. × 13 tyg.) + (6 godz. × 1 dzień) – (6 godz. × 1 dzień)

390

65

4.

Od 1 października do 31 grudnia

(30 godz. × 13 tyg.) + (6 godz. × 1 dzień) – (6 godz. × 4 dni)

372

62

Łącznie

1506

251

Tabela 9. Wymiary czasu pracy dla pracowników radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej oraz prosektoriów w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Miesiąc

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Styczeń

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 3 dni) – (5 godz. × 1 dzień)

110

22

2.

Luty

(25 godz. × 4 tyg.)

100

20

3.

Marzec

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 1 dzień)

105

21

4.

Kwiecień

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 2 dni) – (5 godz. × 1 dzień)

105

21

5.

Maj

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 3 dni) – (5 godz. × 3 dni)

100

20

6.

Czerwiec

(25 godz. × 4 tyg.)

100

20

7.

Lipiec

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 3 dni)

115

23

8.

Sierpień

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 2 dni) – (5 godz. × 1) dzień

105

21

9.

Wrzesień

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 1 dzień)

105

21

10.

Październik

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 3 dni)

115

23

11.

Listopad

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 1 dzień) – (5 godz. × 2 dni)

95

19

12.

Grudzień

(25 godz. × 4 tyg.) + (5 godz. × 2 dni) – (5 godz. × 2 dni)

100

20

Łącznie

1255

251

Tabela 10. Wymiary czasu pracy dla pracowników radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej oraz prosektoriów w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych w 2013 roku

Lp.

Okres rozliczeniowy

Wyliczenie czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

1.

Od 1 stycznia do 31 marca

(25 godz. × 12 tyg.) + (5 godz. × 4 dni) – (5 godz. × 1 dzień)

315

63

2.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

(25 godz. × 13 tyg.) – (5 godz. × 4 dni)

305

61

3.

Od 1 lipca do 30 września

(25 godz. × 13 tyg.) + (5 godz. × 1 dzień) – (5 godz. × 1 dzień)

325

65

4.

Od 1 października do 31 grudnia

(25 godz. × 13 tyg.) + (5 godz. × 1 dzień) – (5 godz. × 4 dni)

310

62

Łącznie

1255

251

Zakaz pracy w handlu

W święta niedozwolona jest praca w placówkach handlowych. Ograniczenie to stosuje się także wtedy, gdy święto przypada w niedzielę (art. 151 9a k.p.). W 2013 roku praca w handlu będzie zakazana:

● 1 stycznia (Nowy Rok),

● 6 stycznia (Święto Trzech Króli – niedziela),

● 31 marca (pierwszy dzień Wielkiej Nocy – niedziela),

● 1 kwietnia (drugi dzień Wielkiej Nocy),

● 1 maja (Święto Państwowe),

● 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja),

● 19 maja (pierwszy dzień Zielonych Świątek – niedziela),

● 30 maja (dzień Bożego Ciała),

● 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny),

● 1 listopada (Wszystkich Świętych),

● 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości),

● 25 i 26 grudnia (pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia).

Za pracę w nocy zapłacimy więcej niż w ubiegłym roku

1600 zł wyniesie w 2013 roku minimalne wynagrodzenie. Będzie ono wyższe o 100 zł i wpłynie na dodatek nocny

Przykładowo w styczniu dla osób w drugim i kolejnych latach pracy dodatek za pracę w nocy wyniesie 1,82 zł. Dla osób w pierwszym roku pracy 1,45 zł. Zgodnie z art. 1518 k.p. stanowi on 20 proc. minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę czynności świadczonych w porze nocnej.

Aby obliczyć konkretną stawkę godzinową dodatku nocnego, kwotę minimalnej pensji właściwej dla wymiaru czasu pracy podwładnego dzielimy przez liczbę godzin przypadającą mu do przepracowania w danym miesiącu. Dzielnikiem jest wymiar czasu pracy dla danego miesiąca obliczony zgodnie z art. 130 k.p. (pismo Główego Inspektoratu Pracy z 23 stycznia 2008 r.).

Najpierw musimy więc ustalić wymiar czasu pracy dla poszczególnych miesięcy 2013 roku [tabela 11]. Należy uwzględnić przy tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (K 27/11, Dz.U. z 2012 roku, poz. 1110).

Trybunał zakwestionował w nim przepis kodeksu pracy zakazujący zmniejszania wymiaru czasu pracy zatrudnionych o 8 godzin za każde święto występujące w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy (art. 130 par. 21 k.p.). W ten sposób nie doznaje już wyjątków zasada, że każde święto wypadające w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela powoduje redukcję wymiaru czasu pracy o 8 godzin.

W wyniku wskazanego wyżej orzeczenia obniżkę wymiaru czasu pracy o 8 godzin powoduje również święto pokrywające się z dniem wolnym od pracy z racji 5-dniowego tygodnia pracy.

Wyrok trybunału jest ostateczny, co oznacza, że z dniem jego publikacji w Dzienniku Ustaw (co nastąpiło 8 października 2012 r.) podważona regulacja została wyeliminowana z obrotu prawnego.

RM

Tabela 11. Dodatki za pracę w nocy w 2013 roku

Miesiąc w 2013 roku

Kwoty dodatków brutto

dla osób w drugim i kolejnych latach pracy

dla osób w pierwszym roku pracy

Styczeń

(1600 zł : 176 godz.) x 20 proc. = 1,82 zł

(1280 zł : 176 godz.) x 20 proc. = 1,45 zł

Luty

(1600 zł : 160 godz.) x 20 proc. = 2 zł

(1280 zł : 160 godz.) x 20 proc. = 1,60 zł

Marzec

(1600 zł : 168 godz.) x 20 proc. = 1,90 zł

(1280 zł : 168 godz.) x 20 proc. = 1,52 zł

Kwiecień

(1600 zł : 168 godz.) x 20 proc. = 1,90 zł

(1280 zł : 168 godz.) x 20 proc. = 1,52 zł

Maj

(1600 zł : 160 godz.) x 20 proc. = 2 zł

(1280 zł : 160 godz.) x 20 proc. = 1,60 zł

Czerwiec

(1600 zł : 160 godz.) x 20 proc. = 2 zł

(1280 zł : 160 godz.) x 20 proc. = 1,60 zł

Lipiec

(1600 zł : 184 godz.) x 20 proc. = 1,74 zł

(1280 zł : 184 godz.) x 20 proc. = 1,39 zł

Sierpień

(1600 zł : 168 godz.) x 20 proc. = 1,90 zł

(1280 zł : 168 godz.) x 20 proc. = 1,52 zł

Wrzesień

(1600 zł : 168 godz.) x 20 proc. = 1,90 zł

(1280 zł : 168 godz.) x 20 proc. = 1,52 zł

Październik

(1600 zł : 184 godz.) x 20 proc. = 1,74 zł

(1280 zł : 184 godz.) x 20 proc. = 1,39 zł

Listopad

(1600 zł : 152 godz.) x 20 proc. = 2,11 zł

(1280 zł : 152 godz.) x 20 proc. = 1,68 zł

Grudzień

(1600 zł : 160 godz.) x 20 proc. = 2 zł

(1280 zł : 160 godz.) x 20 proc. = 1,60 zł

Przedłużone weekendy od grudnia 2012 roku do stycznia 2014 roku

Od grudnia 2012 roku do stycznia 2014 roku biorąc po kilka dni urlopu (łącznie 19) zyskamy pięć przedłużonych okresów wypoczynku (w wymiarze wynoszącym łącznie ze świętami i weekendami aż 50 dni)

 

Przedłużone weekendy od grudnia 2012 roku do stycznia 2014 roku

 

 

Agata Lankamer-Prasołek, Karol Lankamer autorzy są byłymi pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, aktualnie wspólnikami w firmie Pogotowie Kadrowe Sp. J.

Agata Lankamer-Prasołek, Karol Lankamer

autorzy są byłymi pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, aktualnie wspólnikami w firmie Pogotowie Kadrowe Sp. J.

Podstawa prawna

Art. 128-150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 93, art. 94, art. 214 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn.zm.).